نام محصول اطلاعات عمومی حوزه اقتصادی
فایل دریافت
 فایل بالا شامل اطلاعات عمومی حوزه اقتصادی می باشد که برای آمادگی در آزمون استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران  ازمنابع معتبر تهیه شده است  و در اختیارتان قرار گرفته است.

..............................................................................................................................................................
طراحی و پیاده سازی :