نام محصول جزوه آشنایی اجمالی با تامین اجتماعی
فایل دریافت

معرفی و آشنایی اجمالی سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که پوشش دهنده کارگران حقوق بگیر و مزدي (به صورت اجباري) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاري) را در بر می گیرد.

جمعیت تحت پوشش این سازمان بیش از 11 میلیون نفر بیمه شده اصلی وبیش از 2 میلیون نفر مستمري بگیر می باشد که با در نظر گرفتن خانواده بیمه شدگان به بیش از 34 میلیون نفر می رسد. سازمان تام ین اجتماعی براساس قانون ، یک نهاد عمومی غیردولتی است که عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها با مشارکت کار فرما و بیمه شده تامین می گردد و متکی به منابع دولتی نیست و به همین دلیل سرمایه و دارایی هاي آن متعلق به افراد تحت پوشش در نسل هاي متوالی است و قابل ادغام با هیچ یک از سازمان ها و موسسه هاي دولتی یا غیردولتی نمی باشد.

تکیه گاه اصلی این سازمان، مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت در عرصه هاي مختلف سیاستگذاري و تصمیم گیري هاي کلان و تامین مالی است.

تعهدات این سازمان برابر استانداردهاي تعیین شده ب هوسیله سازمان جهانی کار و سازمان بین المللی تامین اجتماعی تنظیم   شده و چگونگی ارائه خدمات و تحقق این تعهدات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است . خلاصه اي که در این   نوشتار آمده بی تردید بیانگر تمامی وسعت فعالیت و خدمات تامین اجتماعی نمی باشد.ولی برای آشنایی اجماعی و مقدمه ای برای آشنایی ها و مطالعات بیشتر مناسب است.طراحی و پیاده سازی :