نام محصول درس نامه مدیریت مالی - آمادگی آزمونهای استخدامی
فایل دریافت

اهداف درسنامه:

با مطالعه  این درس نامه باید بتوانید:

1 - مديريت مالي را تعريف نمايد.

2 - اهداف  مدير يت مالي را بیان کنید.

3 مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زماني پول را بداند.

4 - نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند.

5 - مفهوم و نحوه محاسبه هزينه سرمايه را بداند.

6 - مفاهيم و روشهای بودجه بندی سرمایه ای را بشناسید.

7 - ارتباط تصميمهاي مالي و ساختار سرمايه را بداند.

8 - نحوه تجزيه و تحليل صور ت های مالي را بداند.

9 - تكنيكهاي مربوط به تجزيه و تحليل نقطه سربسر و اندازه گيري اهرمهاي مالي و عملياتي را بداند.

داوطلبان عزیز توجه داشته باشید از سرفصلهایی که با رنگ قرمز مشخص شده در آزمونهای استخدامی حداقل دو سوال می آید.


جهت دریافت محصولات مفید رایگان اینجا کلیک کنید.


مدیریت مالی آمادگی آزمونهای استخدامی ، مدیریت مالی استخدامی ، دانلود مدیریت مالی استخدامیطراحی و پیاده سازی :