1398/10/20

 طرح نظام به طرحي اطلاق مي گردد كه از طريق آن برخي فارغ التحصيلان دانشگاهي در رشته هاي مورد نياز  صنعت نفت و در مقاطع تحصيلي كارشناسي وكارشناسي ارشد جهت گذرانيدن خدمت نظام وظيفه در اين وزارتخانه به كارگرفته مي شوند.

هدف :تامين بخشي از نيازهاي نيروي انساني شركتهاي تابعه صنعت نفت در مناطق محروم عملياتي و بد آب و هوا .

نحوه ثبت نام : متقاضيان طرح نظام ( امريه ) در صورت تمايل به ثبت نام مي توانند پس از فارغ التحصيلي و  6 ماه قبل از تاريخ اعزام در سايت معاونت منابع انساني وزارت نفت به نشاني 
http://pmhr.mop.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمايند .

طراحی و پیاده سازی :