1398/09/06

شركت علوم ارتباطات و رسانه واقع در اصفهان جهت تكميل كادر خود به افراد واجد شرايط زير نيازمند است:

كارشناس توليد محتوا ويژگي هاي مورد نظر:
– توان تحليل ، پژوهش و نگارش در حوزه هاي فن آوري ، فن آفريني ، كارآفريني و اكوسيستم كارآفريني
– آشنايي با چيستي مفاهيم دانش بنيان ، شركت هاي دانش بنيان ، پارك هاي علم و فن آوري و شرح وظايف آنها
– توان مديريت و برنامه ريزي پروژه
– توان ايجاد ارتباط مثبت و پايدار با كارفرمايان
– توان مذاكره و بازاريابي فعال
– آشنايي با مفاهيم بازاريابي محتوا و بازاريابي ديجيتال
– آشنايي با زبان انگليسي در حد خواندن روان متون
– آشنايي با كليه نرم افزارهاي كاربردي نظير مجموعه آفيس

شرايط اختصاصي:
– حقوق بسيار خوب
– شرط سني : 25- 35 سال
– محل كار 2 تا 3 روز در دفتر رسا در محل شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و مابقي در دفتر مركزي رسا
– ساعات كار 8:30 لغايت 16:30
– كليه ملزومات قانوني از جمله قرارداد، بيمه و غيره
– پذيرش شامل مصاحبه و آزمون تخصصي خواهد بود.

كارشناس كارآفريني جهت راه اندازي و مديريت مركز رشد رسا
ويژگي هاي مورد نظر:
– توانمندي در مديريت و برنامه ريزي دقيق، راهبردي و پويا
– توانمندي در كارگروهي
– آشنايي كامل با مفهوم كارآفريني و اكوسيستم كارآفريني
– آشنايي كامل با حوزۀ كسب و كارهاي نوين
– تخصص در تدوين و مشاوره در رابطه با طرحهاي توجيهي (Business Plan)
– آشنايي با قوانين حقوقي حوزه كار و كارآفريني

شرايط اختصاصي:
– حقوق بسيار خوب
– شرط سني : 25- 40 سال
– كار به صورت استخدام دائم مي باشد.
– كليه ملزومات قانوني از جمله قرارداد، بيمه و غيره رعايت مي شوند.
– پذيرش شامل مصاحبه و آزمون اداري خواهد بود.

كارشناس تحقيق و توسعه (R&D) ويژگي هاي مورد نظر:
– توانمندي كامل در راستاي برنامه ريزي آموزشي و اجراي آن
– توانمندي در طراحي خدمات و تدوين برنامه راهبردي
– تخصص در تدوين چارت سازماني و برنامه ريزي استراتژيك
– تخصص در طراحي فرآيند و بهينه سازي فرآيندها
– تخصص در زمينه هدايت و توسعه راهبردي سازمان
– آشنايي با حوزه نشر و انتشار محتوا (كتاب ، نشريه و فضاي مجازي)
– آشنايي كامل به زبان انگليسي

شرايط اختصاصي:
– حقوق بسيار خوب
– شرط سني : 25- 40 سال
– كار به صورت استخدام دائم مي باشد.
– كليه ملزومات قانوني از جمله قرارداد، بيمه و غيره رعايت مي شوند.
– پذيرش شامل مصاحبه و آزمون اداري خواهد بود.

كارشناس ديجيتال ماركتينگ ويژگي هاي مورد نظر:
– مسلط به ديجيتال ماركتينگ و تبليغات در رسانه هاي اجتماعي
– توانمند در طراحي كمپين هاي تبليغاتي در فضاي مجازي
– مسلط به SEO – SEM – SMM- CRO
– مسلط به اصول خدمات گوگل ، گوگل آناليتيك ، سرچ كنسول و ….
– آشنا به زبان انگليسي در حد لازم

شرايط اختصاصي:
– حقوق بسيار خوب
– شرط سني : 25- 40 سال
– كار به صورت استخدام دائم مي باشد.
– كليه ملزومات قانوني از جمله قرارداد، بيمه و غيره رعايت مي شوند.
– پذيرش شامل مصاحبه و آزمون اداري خواهد بود.

مدير امور داخلي ويژگي هاي مورد نظر:
– آشنايي كامل با حوزه فعاليت هاي توليد محتوا، رسانه ، تبليغات و ديجيتال ماركتينگ
– توانمندي در برنامه ريزي و مديريت سازماني
– توانمندي در استفاده از نرم افزارهاي كنترل پروژه
– توانمندي در ايجاد ارتباط مثبت و سازنده با همكاران
– توانمندي در ايجاد ارتباط مثبت و سازنده با كارفرمايان
– توانمندي در مذاكره و روابط عمومي مثبت
– توانمندي در برنامه ريزي و مديريت جلسات و امور اداري
– آشنايي كامل با فرآيند هاي اداري

شرايط اختصاصي:
– حقوق بسيار خوب
– شرط سني : 25- 40 سال
– كار به صورت استخدام دائم مي باشد.
– كليه ملزومات قانوني از جمله قرارداد، بيمه و غيره رعايت مي شوند.
– پذيرش شامل مصاحبه و آزمون اداري خواهد بود.

كارگرداني تئاتر ويژگي هاي مورد نظر:
– توانمند در حوزه كارگرداني تئاتر
– توانمندي در برنامه ريزي و كار گروهي
– توانمندي در مذاكره و روابط عمومي مثبت
– آشنايي كامل با فرآيند هاي اداري

شرايط اختصاصي:
– حقوق بسيار خوب
– شرط سني : 25- 40 سال
– كار به صورت استخدام دائم مي باشد.
– كليه ملزومات قانوني از جمله قرارداد، بيمه و غيره رعايت مي شوند.
– پذيرش شامل مصاحبه و آزمون اداري خواهد بود.

متقاضيان محترم در قدم اول صرفا رزومه قابل ارزيابي خود را به آدرس ايميل درج شده ارسال فرماييد.

آدرس ايميل: 
info@rasaa.co 

طراحی و پیاده سازی :