1398/08/23

اداره كل هواشناسي سيستان و بلوچستان تعداد محدودي كارشناس وظيفه براي فعاليت در برخي از شهرهاي استان جذب مي كند:

به گزارش روابط عمومي اداره كل هواشناسي سيستان و بلوچستان: فارغ التحصيلان مقطع ليسانس در رشته هاي هواشناسي، فيزيك، كامپيوتر گرايش نرم افزار، جغرافياي طبيعي گرايش اقليم شناسي و آب و هواشناسي، مهندسي كشاورزي گرايش زراعت و اصلاح نباتات، شيمي گرايش محض و كاربردي و مهندسي عمران مي توانند به يكي از ادارات هواشناسي سطح استان يا اداره كل هواشناسي مراجعه و نسبت به ارائه درخواست در اين رابطه اقدام كنند.
با توجه به نياز به نيروي انساني ايستگاه هاي هواشناسي مهرستان، زرآباد و دلگان در اولويت جذب كارشناس وظيفه قرار دارند.

 

طراحی و پیاده سازی :