1398/08/08

 يك شركت معتبر جهت پروژه پتروشيمي اولفين در بوشهر نياز به افراد با تخصص هاي زير دارد:
كد شغلي سمت تحصيلات حداقل سابقه كار مفيد به سال
A1 
مدير پروژه كارشناس ۱۵
A2 
سرپرست كارگاه كارشناس ۱۵
A3 
معاونت اجرايي كارگاه كارشناس ۱۲
A4 
مدير اجرايي ناحيه آشنا به فعاليت هاي اجرايي مختلف كارشناس ۱۲
A5 
مدير QC كارشناس ۱۲
A6 
مدير HSE كارشناس ۱۲
A7 
سرپرست پشتيباني كارشناس ۱۲
A8 
سرپرست دفتر فني لوله كش كارشناس ۱۵
A9 
سرپرست كنترل پروژه كارشناس ۱۲
B1 
كارشناس كنترل پروژه كارشناس ۱۰
B2 
كارشناس لوله كشي در بخش فني و اجرا كارشناس ۱۰
B3 
كارشناس مكانيكال در بخش دفتر فني و اجرا كارشناس ۱۰
B4 
كارشناس برق و ابزار دقيق در بخش دفتر فني و اجرا كارشناس ۱۰
B5 
كارشناس رنگ و عايق در بخش دفتر فني و اجرا كارشناس ۱۰
C1 
سوپروايزر اجرايي لوله كشي فوق ديپلم ۷
C2 
سوپروايزر اجرايي مكانيكال فوق ديپلم ۷
C3 
سوپروايزر اجرايي برق و ابزار دقيق فوق ديپلم ۷
C4 
سوپروايزر اجرايي رنگ و عايق فوق ديپلم ۷
D1 
سرپرست امور اداري فوق ديپلم ۱۰
D2 
سرپرست امور مالي فوق ديپلم ۱۰
D3 
سرپرست ماشين آلات فوق ديپلم ۷
D4 
سرپرست انبار كالاي پروژه /تجهيزات پيمانكار ليسانس ۷

شرايط عمومي: مدرك تحصيلي از دانشگاه هاي معتبر

كارت پايان خدمت يا معافيت غير پزشكي

ارسال رزومه با كد شغلي به ايميل :
hrm@sazehpad.com  

 

طراحی و پیاده سازی :