1398/07/14

 يك شركت توليد مواد شيميايي در شهر اروميه در نظر دارد جهت تكميل كادر نيروي انساني خود در استان آذربايجان غربي از بين واجدين شرايط بصورت تمام وقت با بيمه تامين اجتماعي استخدام نمايد.

عنوان شغلي:

🔹اپراتور خط توليد آقا
🔹برق كار آقا
🔹تعمير و نگهداري آقا
🔹انباردار آقا
🔹كارشناس فروش خانم

⬅️ از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را جهت بررسي و دعوت به مصاحبه به آدرس ايميل : 
ChemicalWork17@gmail.com ارسال نمايند.

 

طراحی و پیاده سازی :