1398/07/14

                                                   آگهي استخدام

شركت پالايش پارسيان سپهر، به منظور تكميل كادر خود از ميان دارندگان مدارك در مقاطع تحصيلي فوق ديپلم، كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي تحصيلي ذيل، تعدادي از واجدين شرايط مرد را از طريق آزمون كتبي ، مصاحبه تخصصي و ساير شرايط استخدامي براي خدمت در تهران، استان فارس( شهرستان مهر) و استان بوشهر(شهرستان عسلويه) دعوت به همكاري مي‌نمايد.

                                                           
كارشناسي و كارشناسي ارشد

مهندسي برق - مهندسي مكانيك - مهندسي صنايع - مهندسي عمران - معماري - مهندسي كامپيوتر / IT/ علوم كامپيوتر - مهندسي شيمي/پليمر (كليه گرايش ها بجز صنايع غذايي) - مهندسي نفت - شيمي آزمايشگاه - مهندسي مواد - مهندسي ايمني - بهداشت حرفه اي - بهداشت محيط - مهندسي ايمني و بازرسي فني - محيط زيست - مهندسي منابع طبيعي (محيط زيست) - مديريت - MBA - اقتصاد آمار - حسابداري - حقوق - روان شناسي - علوم ارتباطات اجتماعي - علوم سياسي

                                                                            
   كارداني

شيمي و نفت - مكانيك - مواد - ايمني و بهداشت حرفه اي - آتش نشاني - مديريت - علوم ارتباطات اجتماعي

                                                 سايت ثبت نام: 
PPS.IRAN-AZMOON.IR

طراحی و پیاده سازی :