1398/07/08

 يك شركت شيميايي توليدي واقع در شهرك صنعتي رازي اصفهان جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از بين متقاضيان آقا واجد شرايط در رديف‌هاي شغلي زير دعوت به همكاري مي‌نمايد.


✳️ 
مهندس توليد - آقا
كارشناسي مهندسي شيمي

حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط با صنعت پليمر و رزين

✳️ 
جوشكارآقا - ديپلم

حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط

✳️ 
مكانيك دستگاه آقا - ديپلم

حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه كاري و يا شماره تماس خود را تا 
98/7/18 به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

آدرس ايميل: 
hire.phrco@gmail.com  

طراحی و پیاده سازی :