1398/07/08

كلينيك دندانپزشكي دانا جهت تكميل كادر خود در استان گيلان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

1-مديرداخلي يا سوپروايزر خانم و آقا 3 سال سابقه كار مرتبط


2-كارشناس روابط عمومي و تبليغات خانم / آقا 2 سال سابقه كار


3-دستيار دندانپزشك خانم 1 سال سابقه كار


4-كارمند پذيرش خانم / آقا 2 سال سابقه كار


5-حسابدار خانم / آقا 2 سال سابقه كار


متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند.
استخدام صرفا در رديف هاي شغلي ذكر شده صورت ميگيرد.


  info@danaclinic.ir

 

طراحی و پیاده سازی :