1398/07/02

شركت كوشش ورزان بندر فعال در صنايع پتروشيمي و اداره بنادر و دريانوردي بندرامام خميني(ره) در نظر دارد به منظور افزايش كادر HSE و مالي خود از طريق مصاحبه حضوري اقدام به جذب نيروي بومي صرفاً خانم و مجرد (ساكن در منطقه بندرامام خميني و ماهشهر) نمايد.

لذا از متقاضيان دعوت مي نمايد از تاريخ 1398/۰6/31 لغايت 1398/07/15 رزومه كاري خود را به آدرس ايميل ذكر شده در ذيل ارسال نمايند.

۱- نيروي HSE :

داراي مدرك معتبر دانشگاهي HSE و آشنايي كامل با نرم افزارهاي مورد نياز جهت امور اداري و ايمني، كار با كامپيوتر، تايپ، بايگاني و …

با حداقل ۵ سال سابقه كار مفيد و رضايت مندي از كارفرمايان قبلي خود

۲- نيروي مالي :
آشنايي كامل با نرم افزارهاي مالي حسابداري جهت صدور سند و تحرير دفاتر مالي شركت (كل و روزنامه)، توانايي كامل در تنظيم اظهارنامه هاي عملكرد، ارزش افزوده، صورت معاملات فصلي، ماليات حقوق، ليست بيمه، سيستم حضور و غياب پرسنل جهت صدور فيش حقوق ماهانه و كليه امور حسابداري

با حداقل ۵ سال سابقه كار مفيد و رضايت مندي از كارفرمايان قبلي خود

آدرس ايميل شركت: kvb.1378@gmail.com 

طراحی و پیاده سازی :