1398/06/26

 شركت صنايع مس افق كرمان ( بخش خصوصي) در نظر دارد به منظور تامين كادر فني و تخصصي خود و شركتهاي تابعه واقع در مجتمع هاي مس سرچشمه و شهربابك نسبت به جذب نيروهاي مورد نياز خود در مقاطع ديپلم ، فوق ديپلم ، ليسانس و فوق ليسانس از طريق آگهي عمومي اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند هفته دوم شهريور ماه سال جاري در خصوص جزئيات و نحوه بكارگيري به سايت شركت مراجعه نمايند.
آدرس سايت اينترنتي شركت : http://kcico.ir// 

طراحی و پیاده سازی :