1398/06/26

بانك رفاه با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد در چارچوب قوانين و مقررات جاري بانك و به منظور تامين بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود در استان تهران از ميان افراد واجد شرايط با مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته هاي مندرج در جدول شماره ۱ و از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه و ارزيابي رفتاري، روانشناختي و تخصصي، گزينش و معاينات كامل پزشكي، به صورت قراردادي دعوت به همكاري نمايد.

زمان ثبت نام:
ثبت نام اين آزمون از روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ لغايت روز يكشنبه مورخ۱۳۹۸/۶/۳۱ منحصراً به صورت اينترنتي و از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور انجام خواهد شد.
شرايط عمومي:  
۱ -تابعيت ايران و متعهد بودن به نظام جمهوري اسالمي ايران ( تابعيت مضاعف نداشته باشد)
۲ -اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران؛
۳ -التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
۴ -دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا داشتن كارت معافيت دائم غير پزشكي)كارت يا برگ معافيت موقت مورد پذيرش نمي باشد( حداكثر تا پايان مهلت ثبت نام ( تاريخ ۱۳۹۸/۶/۳۱)
۱-۴ -تاريخ ترخيص از خدمت سربازي يا صدور كارت معافيت دائم غير پزشكي بايد قبل از تاريخ انقضاي مهلت ثبت نام باشد؛
۵ -دارابون حداقل ۱۸سال سن و حداكثر ۲۸سال تمام تا پايان مهلت ثبت نام (مدت خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن استخدام افزوده خواهد شد)
۶ -به ازاي هر سال سابقه مفيد مورد قبول بانك يك سال به حداكثر سن تا سقف ۳ سال فقط در حوزه ساختمان افزوده ميگردد. ليكن چنانچه در هر مرحله از استخدام مشخص گردد سابقه كار ارائه شده توسط متقاضي از نظر بانك مورد قبول نميباشد؛ بانك مجاز است در صورتي كه با لحاظ نمودن سابقه موصوف، سن استخدامي متقاضي مطابق با شرط سن (بند ۵ )در بازه مورد قبول قرار گرفته است؛ فرآيند استخدام متقاضي را متوقف نمايد.
۷ -برخورداري از سالمت كامل جسماني و رواني و توانايي لازم براي انجام شغل محوله به تشخيص بانك ، مطابق با دستورالعمل پزشكي بانك با تاييد پزشك معتمد.
۸ -عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان.
۹ -عدم اشتهار به سوء رفتار، فساد اخالقي و نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر.
۱۰ -عدم محروميت از استخدام در ادارات و سازمانهاي دولتي.
۱۱ -عدم اشتغال و نداشتن تعهد انجام خدمت در ساير سازمانها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي.

شرايط اختصاصي :
۱ -حداقل معدل؛
۱-۱ -فارغ التحصيالن دوره كارشناسيارشد رشته هاي غير فني با معدل ۱۷ و بالاتر؛
۱-۴ -فارغ التحصيالن دوره كارشناسيارشد در رشته هاي فني با معدل ۱۵و بالاتر؛
۲ -تاريخ فراغت از تحصيل متقاضيان استخدامي بايد قبل از تاريخ انقضاي مهلت ثبت نام باشد.(۱۳۹۸/۶/۳۱)
۳ -دانشگاههاي مورد پذيرش: كليه دانشگاهاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميباشد؛
۴ -مدارك تحصيلي متقاضيان، بر اساس قوانين و مقررات جاري بانك، ميبايست مورد تاييد مراجع ذيصلاح باشد؛
۵ -افراد متقاضي استخدام مي بايست بومي استان تهران باشند.
۶ -احراز بومي بودن داوطلبين استخدام به شرح يكي از موارد ذيل صورت خواهد پذيرفت:
– دارابودن مدرك ديپلم داوطلب از استان تهران ايشان جهت اشتغال
– ارائه سند مالكيت ملك در استان تهران جهت اشتغال بنام داوطلب و يا همسر، پدر و مادر و يا پدر بزرگ و مادربزرگ داوطلب
– ارائه اجاره نامه داراي كد رهگيري در طي ۵ سال گذشته قبل از زمان آگهي استخدام در استان تهران، بنام خود، پدر و مادر
۷ -از پذيرفته شدگان نهايي تعهد محضري مبني بر اقامت و اشتغال حداقل ۵ سال اخذ خواهد شد و انتخاب محل اشتغال نفرات منتخب با تشخيص بانك صورت خواهد پذيرفت؛

مراحل ثبت نام:
۱ -مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور.
۲ -تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي در سايت مذكور.
۹ -ارسال عكس: داوطلب ميبايست يك قطعه عكس با مشخصات ذيل اسكن و در قسمت مربوط بارگذاري نمايد.
۳-۱ -عكس ۴×۳كه در سال جاري گرفته شده باشد. (عكس تمام رخ)
۳-۲ -عكس اسكن شده بايد با فرمت jpg باشد.
۳-۳ -اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر ۴۰۰*۳۰۰پيكسل و حداقل ۳۰۰*۲۰۰ پيكسل باشد.
۳-۴ -تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لك باشد.
۳-۵ -حجم فايل ذخير شده عكس نبايد از ۷۰كيلو بايت بيشتر باشد.
۳-۶ -حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.
۳-۷ -حتي االمكان عكس ها سياه و سفيد و يا در صورت رنگي بودن داراي زمينه سفيد باشد.
تذكر مهم: با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمونهاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبت نام آنان توسط ديگران انجام ميشود رخ داده است. تاكيد ميگردد كه عالوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي، حتما نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما الصاق نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتي:
داوطلبان الزم است به وسيله كارتهاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال ميباشد. با مراجعه به پايگاه اطاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور و پرداخت مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال نسبت به دريافت سريال ثبت نامي و سپس با مراجعه به بخش مربوط نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون:  
كارت شركت در آزمون از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ براي مش/اهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه۱۳۹۸/۸/۳ منحصرا در شهر تهران برگزار ميگردد.
همراه داشتن كارت ورود به جلسه،شناسنامه و كارت ملي در روز برگزاري آزمون ضروري خواهد بود.
مداركي كه داوطلبين هنگام مصاحبه بايد همراه داشته باشند:
۱ -اصل و تصوير خوانا از كليه صفحات شناسنامه عكس دار
۲ -اصل و تصوير از دو طرف كارت ملي
۳ -اصل و تصوير مدرك تحصيلي با ذكر معدل كل
تبصره: به مدارك تحصيلي فاقد معدل كل و رشته تحصيلي و به گواهي هاي صادره از سوي دانشگاههاي مربوطه مبني بر گذراندن تعداد واحدهاي درسي يا ريز نمرات و همچنين برگ تسويه حساب تحصيلي، به عنوان مدارك فارغ التحصيلي ترتيب اثر داده نخواهد شد؛
۴ -اصل و تصوير از دو طرف كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غير پزشكي
۵ -پيشينه شغلي شامل سوابق تحصيلي، مهارتها و سوابق كار
۰ -سه قطعه عكس جديد ۴×۳
۷ -اصل و تصوير مدارك احراز بومي بودن متقاضي در استان مورد نظر

تذكرات مهم:
۱ -لازم به توضيح است، استخدام نيروي انساني مورد نياز بانك، براساس موفقيت متقاضيان در تمامي مراحل )مشتمل بر آزمون، مصاحبه تخصصي و رفتاري، گزينش، انجام معاينات پزشكي و …( انجام خواهد شد و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل فوق حد نصاب يا رتبه الزم را كسب ننمايند موضوع ادامه مراحل استخدام آنان منتفي خواهد گرديد؛
۲ -بانك پس از برگزاري آزمون كتبي، ارزيابي رفتاري، روانشناختي و مصاحبه تخصصي، نسبت به اعلام اسامي پذيرفته شدگان به ترتيب از بالاترين امتياز كسب شده به ميزان مورد نظر خود اقدام خواهد نمود، قبول شدگان نهايي پس از موفقيت در ساير مراحل جذب از قبيل گزينش، معاينات پزشكي و طي دورههاي آموزشي به تعداد مورد نياز انتخاب خواهند شد؛
۳ -شايان ذكر است، موفقيت پذيرفته شدگان به تنهايي و در هر يك از موارد آزمون، مصاحبه روانشناختي، مصاحبه تخصصي و ….. به منزله پذيرفته شدن فرد متقاضي نبوده، و مسئوليتي براي اين بانك ايجاد نخواهد كرد و پذيرش فرد متقاضي صرفاً در صورت طي فرآيند كل استخدام در اين بانك خواهد بود. همچنين بانك در قبال ادامه فرآيند استخدام افرادي كه عليرغم عدم وجود شرايط احراز متقاضيان در آزمون مزبور شركت نمايند، هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت ؛
۴ -در صورت احراز مغايرت مدارك و يا عدم تطابق شرايط فرد متقاضي با شرايط تعيين شده، بلافاصله / در هر مرحله از مراحل جذب، ادامه فرآيند جذب متقاضي متوقف و ادامه همكاري با وي منتفي خواهد شد.
۵ -چنانچه در هر يك از مراحل استخدامي و يا پس از استخدام و اشتغال به كار مشخص گردد متقاضي داراي مدرك تحصيلي بالاتر/ پايين تر از فوق ليسانس درآزمون شركت نموده از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.
۶ -هزينه شركت در آزمون به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
۷ -ثبت نام داوطلبان صرفاً از طريق سايت مذكور بوده و نيازي به ارسال مدارك نمي باشد.

مواد آزمون عمومي:
– تعداد سوالات آزمون به تفكيك رشته هاي مورد نياز در حوزه تخصصي تعيين مي گردد.بديهي است بانك رفاه در انتخاب هر يك از متقاضيان استخدامي بنا بر تشخيص خود و متناسب با نيازهاي سازماني بانك مختار است و گذراندن مراحل استخدام ، هيچگونه حقي براي متقاضيان از جهت استخدام آنان ايجاد نخواهد نمود.

                                   جهت دانلود فايل شرايط شغلي 
اينجا كليك كنيد

طراحی و پیاده سازی :