1398/01/26

استخدام مهندس مكانيك،برق و تاسيسات دراستان مركزي ( ساوه (   تاریخ انقضا  1398/1/30


يك شركت فعال در استان مركزي، شهر ساوه از نيروهاي متخصص ذيل دعوت به همكاري مي نمايد

سرپرست_مكانيك آقا 
ليسانس مكانيك
حداكثرسن سي و هفت سال
حداقل هفت سال سابقه مرتبط و ترجيحا داراي سابقه سرپرستي
مسلط بهنرم افزارهاي مرتبط

سرپرست_تاسيسات آقا 
ليسانس مكانيك
حداكثرسن سي و هفت سال
حداقل هفت سال سابقه مرتبطو ترجيحا داراي سابقه سرپرستي
مسلط بهنرم افزارهاي مرتبط

سرپرست برق آقا 
ليسانس برق قدرت
حداكثرس نسي و هفت سال
حداقل هفت سال سابقه مرتبطو ترجيحا داراي سابقه سرپرستي
مسلط به نرم افزارهاي مرتبط

ارسال رزومه   HR@bouka.ir

طراحی و پیاده سازی :