1397/12/07

ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎه ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧـﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۸۳ ﻧﻔﺮاز آقايان واجد شرايط ﺩﺭ ﻣـﻘﻄﻊ ﻓـﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﻕ ﻗـﺪﺭﺕ ﻳﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺗﮑﻨﻴﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ توانمندي هاي عمومي و تخصصي (كتبي)،آزمون دانش مهارتي (مصاحبه) و طي فرايند گزينش جهت انجام كار موقت به صورت حجمي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧـﻮﺯﺳﺘﺎﻥ: انديمشك،شوش،انديكا،مسجدسليمان،شوشتر،ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ، ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ،شادگان،هنديجان،ماهشهر، ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ،اميديه،ايذه،هفتكل،رامهرمز،سوسنگرد و دزفول ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻱ (ﺑﻬﺮه ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﻕ) ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ به كارگيري ﻧﻤﺎﻳﺪ.
مهلت ثبت نام : ۲۷ بهمن ۹۷ الي ۴ اسفند ۹۷
توزيع كارت آزمون: ۷ و ۸ اسفند ۹۷
زمان برگزاري آزمون : ۱۰ اسفند ۹۷

 https://oetc.scu.ac.ir/

http://ahwniaz.ir/wp-content/uploads/info.pdf

طراحی و پیاده سازی :