1397/11/20

اطلاعيه دعوت شدگان به آزمون رانندگي يا تست روانشناسي آزمون آتش نشاني گهر

ليست اسامي دعوتشدگان به آزمون رانندگي پايه ۱ يا تست روانشناسي (پايه ۲ و ۳) آزمون آتش نشاني گهرنشاط اعلام گرديد.


کلیک کنید:

http://185.100.45.69/PrimaryResult.aspx

طراحی و پیاده سازی :