1397/11/14

استخدام در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (تاریخ انقضا:1397/11/15)

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در نظر دارد براساس مجوز شماره ۵۵۰۴/۱۱ تعداد۲۱ نفر نيروي كارشناس ايمني و بهداشت حرفه اي مورد نياز واحد هاي تابعه خود را در قالب قرارداد معين از متقاضيان استان هاي تعيين شده ، از طريق برگزاري آزمون‌كتبي، مصاحبه حضوري و گزينش براساس برنامه زمانبندي به شرح جداول ذيل دعوت به همكاري ‌نمايد.

افراديكه متقاضي شركت در آزمون مي باشند، مي توانند جهت ثبت نام از تاريخ  ۱۳۹۷/۱۱/۰۱تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۱۱/۱۵ به آدرس اينترنتيمركز (www.karasa.ir) مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و با توجه به شرايط ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

جدول شماره ۱:  رشته ها و گرايش هاي تحصيلي موردنياز

رديف              تخصص             مدرك تحصيلي

موردنياز

جنسيت تعداد

نفرات

گرايش

۱ كارشناس بهداشت حرفه اي ليسانس بهداشت حرفه اي و بالاتر مرد ۱۴ بهداشت حرفه اي

۲ كارشناس ايمني ليسانس بهداشت حرفه اي و بالاتر ليسانس ايمني صنعتي مرد ۶ بهداشت حرفه اي- ايمنيصنعتي

۳ مسئول فني آزمايشگاه بهداشت حرفه اي فوق ليسانس بهداشت حرفه اي و بالاتر مرد/زن ۱ بهداشتحرفه اي

جدول شماره ۲: توزيع فراواني نيازها به تفكيك استان هاي مورد نظر

رديف                        محدوده استاني                عنوان شغل

۱ استان زنجان- شهرستان دندي- مجتمع سرب و روي انگوران كارشناس بهداشت حرفه اي

كارشناس ايمني

۲ استان اصفهان- شهرستان نخلك- مجتمع سرب نخلك كارشناس ايمني

۳ استان يزد- شهرستان بافق- مجتمع سنگ آهن فلات مركزي كارشناس بهداشت حرفه اي

۴ استان خراسان رضوي- شهرستان خواف- مجتمع سنگ آهن سنگان كارشناس ايمني

۵ استان اصفهان- شهرستان گلپايگان- مجتمع طلاي موته كارشناس ايمني

كارشناس بهداشت حرفه اي

۶ استان مازندران- شهرستان سوادكوه- شركت ذغالسنگ البرز مركزي كارشناس بهداشت حرفه اي

۷ استان اصفهان- شهرستان خور و بيابانك- مجتمع پتاس خور و بيابانك كارشناس بهداشت حرفه اي

۸ استان يزد- شهرستان بافق- مجتمع فسفات اسفوردي كارشناس بهداشت حرفه اي

۹ استان آذربايجان شرقي-شهرستان كليبر مجتمع نفلين سينيت كليبر كارشناس بهداشت حرفه اي

۱۰ استان اصفهان- شهرستان پيربكران- مجتمع سنگ آهن پير بكران كارشناس بهداشت حرفه اي

۱۱ استان كرمان- شهرستان سيرجان- مجتمع سنگ آهن سيرجان كارشناس بهداشت حرفه اي

۱۲ استان كرمان- شهرستان كهنوج- مجتمع تيتانيوم كهنوج كارشناس بهداشت حرفه اي

۱۳ استان فارس- شهرستان لامرد- منطقه ويژه صنايع انرژي بر لامرد كارشناس بهداشت حرفه اي

۱۴ استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس كارشناس ايمني

كارشناس بهداشت حرفه اي

۱۵ استان سيستان و بلوچستان- شهرستان نيمروز- مجتمع آنتي موان سفيدآبه كارشناس ايمني

۱۶ استان خراسان جنوبي شهرستان طبس مجتمع زغالسنگ طبس كارشناس بهداشت حرفه اي

۱۷ استان آذربايجان شرقي- شهرستان ميانه- فولاد آذربايجان كارشناس بهداشت حرفه اي

۱۸ استان البرز- شهرستان ساوجبلاغ- مركز تحقيقات فرآوري موارد معدني ايران مسئول فني آزمايشگاهبهداشت حرفه اي

شرايط شركت در آزمون:

۱   شرايط عمومي:

۱-۱-            تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

۱-۲-           تديّن به دين مبين اسلام يا يكي از اديانرسمي كشور مصرّح در قانون اساسي

۱-۳-           دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم غير پزشكي

۱-۴-            عدم اشتهار به فساد اخلاقي، نداشتن سابقه محكوميت و سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد. (با تأييد مراجعذي‌صلاح)

۱-۵-           عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات وشركتها و كليه نهادها و ارگان­ها به هر شكل ممكن

۱-۶-           داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و روانيبر اساس نتايج پزشكي قبل از استخدام و به تائيد مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست وانرژي سازمان  توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

۱-۷-           عدم اعتياد به مواد مخدر (با تاييد مراجعذي صلاح)

شرايط سني:

۱-۸-حداكثر سن مجاز براي داوطلبان ليسانس ۲۸ سال (متولدين ۱۱/۱۵/ ۶۹ و بعد از آن)، فوقليسانس۳۲ سال (متولدين ۶۵/۱۱/۱۵ و بعد از آن) ، و دكتري ۳۵ سال (متولدين ۶۲/۱۱/۱۵ مي­باشد.

۱-۹-           جانبازان ،آزادگان ، فرزندان و همسران شهدا ،فرزندان و همسران جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگاني كه حداقل يكسال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور  داوطلبانه اختياري در جبهه از شرط حداكثر سن معافمي‌باشند.

۱-۱۰-        افراد خانواده معظم شهدا(شامل پدر ، مادر،خواهر، برادر ) تا ميزان ۵ سال.

۱-۱۱-        رزمندگان كمتر از ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانهدر جبهه ، به ميزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه.

۱-۱۲-        مدت زمان خدمت سربازي به حداكثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.

۱-۱۳-        به ازاي هر سال سابقه كار معتبر و مرتبط كهبه تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد، يك سال و حداكثر ۵ سال  به حداكثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.

۲   امتيازات و سهميه هاي قانوني :

در خصوص ايثارگران بر اساس قوانين و دستورالعمل هاي مربوط به خود اقدام خواهد شد.

۳   سهميه معلولين:

جذبمعلولين عادي(با ارايه معرفي‌نامه از بهزيستي )از محل سهميه استخدامي (۳ درصد قانونجامع حمايت از معلولان)صرفا از طريق شركت در آزمون استخدامي، كسب حد نصاب لازم و رقابتبين كليه داوطلبان معلول(در هر يك از مجوزهاي كلي سازمان اداري و استخدامي كشور بهدستگاه اجرايي) براساس نمره مكتسبه آزمون و به ميزان حداكثر دو برابر ظرفيت جهت معرفيبه مصاحبه استخدامي صورت مي‌پذيرد.

۴   شرايط مدرك تحصيلي:

۴-۱-           مدارك دانشگاهي كساني براي شركت در آزمونقابل قبول است كه از طريق آزمونهاي سراسري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي موفق به ورودشده باشند و يا از دانشگاههاي معتبر خارج از كشور، مدارك مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري را دريافت كرده باشند.

۴-۲-            دارا بودن مدرك تحصيلي و يا گواهي فراغتاز تحصيل كه در آن مقطع، رشته و گرايش تحصيلي، معدل و تاريخ فراغت از تحصيل ذكر شدهباشد. (گواهي تحصيلي يا لغو معافيت تحصيلي صادره براي حوزه نظام وظيفه مورد قبول نخواهدبود).

۴-۳-           تاييد مدارك فارغ التحصيلان دانشگاه­هاي آزاد اسلامي از سوي دفتر امور فارغ التحصيلانسازمان مركزي آن دانشگاه و فارغ التحصيلان خارج از كشور از طرف وزارت علوم تحقيقاتو فناوري، الزامي است.

۴-۴-            مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاهپيام نور مي بايست از طريق سازمان مركزي پيام نور و با درج پذيرش از طريق آزمون سراسري و با ذكر معدل كل صادر گرديده باشد.

تذكر:مدرك تحصيلي داوطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ فراغت از خدمت نظام وظيفه و كارت معافيت دائم ­آنان بعد از تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ باشد به هيچ وجه مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد.

۴-۵-           مدارك تحصيلي تنها بر اساس جدول شماره۱ ” رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مورد نياز” مورد پذيرش بوده  و ساير مدارك تحصيلي مورد پذيرش نخواهد بود.

۵   اولويتهاي جذب:

۵-۱-                در شرايط مساوي نيروهاي بومي در الويتجذب ميباشند.

۵-۲-     داوطلب بومي: افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگي‌هايزير باشند، داوطلب بومي تلقي مي‌گردند:

الف-شهرستان هاي محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان هاي محل مورد تقاضا براي استخداميكي باشد.

ب- همسرو فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته)كه شهرستان هاي محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان هاي محل مورد تقاضا براياستخدام آنان يكي باشد.

ج- داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) رابه صورت متوالي يا متناوب در شهرستان هاي محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد.

د- داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان هايمحل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند (پرداخت حق بيمه به مدت تعيين‌شده صرفاًتوسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است).

تبصره-مبناي شهرستانها براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در زمان ثبت‌نام مي‌باشد

۶   نحوه ثبت نام و مهلت آن:

داوطلبان از تاريخ درج اين آگهي حداكثر تا پايان روز ۱۳۹۷/۱۱/۱۵،  فرصت خواهند داشت به ترتيب ذيل براي شركت در آزمون،ثبت نام نمايند. (مهلت مذكور قابل تمديد نخواهد بود).

۶-۱-     مطالعه دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن

۶-۲-     واريز مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ريال (ششصد هزارريال) به صورت الكترونيكي به‌عنوانحق ثبت نام در آزمون.

         *وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.

تبصره۱ : هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در آزمون يك رديف را دارد.

۶-۳-   داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذيل را اسكن كردهو فايل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند. (حجم عكس ۴×۳ نبايد بيشتر از۴۰ كيلوبايت و بقيه موارد اسكن شده نبايد بيشتر از ۱۰۰ كيلوبايت باشد)

          عكس داوطلب ۴×۳

          شناسنامه

          گواهي تحصيلي(مدرك تحصيلي بايد داراي معدلباشد.گواهي موقت مورد تائيد است، در صورت قبولي در آزمون اصل مدرك بايد ارائه گردد.)

          كارت ملي

          كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم غيرپزشكي براي متقاضيان مرد(گواهي موقت مورد تائيد است، در صورت قبولي در آزمون اصل مدرك بايد ارائه گردد.)

          سوابق مورد نياز با ارائه مستندات مربوطبه پرداخت حق بيمه مورد تاييد سازمان تامين اجتماعي

          مدارك بومي بودن

          مدارك دال بر امتيازات و سهميه هاي قانوني(ايثارگران و معلولين)

۶-۴-    ثبت تكميل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابقبا فرم موجود در سايت www.karasa.ir به طور صحيح و دقيق و دريافت كد رهگيري پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتيضروري مي‌باشد.

۶-۵-    داوطلبان بايد پس از ثبت نام به سايت مذكور مراجعه كرده با ورود كد رهگيري از وضعيت ثبت نام نهايي خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نماييد.

تبصره۲ : لازم است داوطلبان گرامي در مرحله ثبت نام اينترنتي در تكميل اطلاعات دقت نمايند.مسئوليت درستي اطلاعات وارد شده به‌عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتايج مرحله اولآزمون، دعوت شدگان براي مصاحبه بايستي اصل مدارك خواسته شده و كپي آنها را به همراهداشته باشند.

۷-      نحوه برگزاري آزمون:

۷-۱-  آزمون بصورت چهارگزينه‌اي و با احتساب نمره منفيبراي پاسخ‌هاي نادرست برگزار مي‌گردد.

۷-۲-  آزمون كتبي هر رشته از دروس عمومي (شامل هوش، معارفاسلامي و اطلاعات عمومي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات) و سؤالات تخصصي شامل دروسدانشگاهي رشته ها و گرايش هاي مورد نياز مي باشد.

تبصره:اقليت‌هاي مذهبي از پاسخگويي به سؤالات معارف اسلامي معاف مي‌باشند و امتياز آن درساير مواد عمومي آزمون توزيع مي‌شود.

۸-   توضيحات مهم

۸-۱-  چنانچه داوطلب با ذكر مشخصات غير واقعي در فرم ثبتنام اقدام به شركت در مصاحبه نمايد، با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدي (حتيدر صورت پذيرش در آزمون و اشتغال به كار) موضوع بكارگيري وي منتفي و در صورت لزوم موردپيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.

۸-۲-    قبولي آزمون يا مصاحبه حضوري به منزله جذب نهاييفرد نمي باشد بلكه مراحل جذب شامل قبولي در آزمون كتبي ، مصاحبه تخصصي و روانشناختي،آزمون عملي ، معاينات پزشكي ، تاييد فرد توسط كميسيون مربوطه و قبولي در گزينش مي باشدكه در صورت پذيرش داوطلب در هر كدام از مراحل قيد شده از ايشان جهت انجام مراحل بعديدعوت به عمل خواهد آمد.

۸-۳-  كليه مشاغل عملياتي و توليدي بوده و افراد متقاضيبايد از نظر جسماني و فيزيكي توانايي انجام كار در مشاغل مورد نياز را دارا باشند.سازمان هيچگونه تعهدي نسبت به استخدام يا قرارداد با نفرات جذب شده را ندارد و اينآزمون صرفا به منظور تكميل كادر پرسنلي شركت هاي تأمين كننده نيروي انساني فعال واحدهاي تابعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مي باشد.

۸-۴-   محل ‌اشتغال ‌افراد قبول‌ شده، واقع ‌در سايت هايجدول شماره ۲: توزيع فراواني نيازها به تفكيك استان هاي مورد نظر ‌مي باشد.

۹-   دريافت كارت آزمون:

۹-۱-   دريافت كارت ورود به‌جلسه براي داوطلبان، از طريقسايت مذكور طبق كد رهگيري ارائه‌شده، در تاريخهاي تعيين‌شده امكان‌پذير‌است.

۹-۲-    آزمون در شهر تهران برگزار خواهد شد. محل و زماندقيق آزمون همزمان با دريافت كارت در سايت قابل مشاهده است.

۱۰-  اعلام نتايج آزمون :

۱۰-۱-   نتايج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاري مصاحبه متعاقباً از طريق سايت مذكور (www.karasa.ir)اعلام خواهد شد.

۱۰-۲-   داوطلبان در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانندبا شماره تلفن  ۶۶۵۶۰۴۶۵  -۶۶۵۳۰۰۴۳- ۰۲۱ تماس حاصل نمايند.

 

استخدام در شركت مس مزرعه  (تاریخانقضا :1397/11/27)

شركت مس مزرعه (سهامي خاص) در نظر دارد از بين واجدين شرايط مرد بومي از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه حضوري و روانشناختي و گزينش به صورت قراردادي براي معدن و كارخانه آهكاهر دعوت به همكاري نمايد. افراديكه متقاضي شركت در آزمون مي باشند پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي نسبت به ثبت نام در شغل مورد نظر با توجه به شرايط ذكر شده از تاريخ  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ لغايت ۱۳۹۷/۱۱/27به آدرس اينترنتي www.karasa.ir  مركزمطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف مراجعه و اقدام نمايند.

لازمبه ذكر است محل خدمت افراد پذيرفته شده، معدن و كارخانه آهك و ساير حوزه هاي فعاليت شركت مي باشد.

جدول(۱): مقاطع، رشته‌ها و گرايش‌هاي تحصيلي مورد نياز

الف-مدرك ديپلم

رديفرشته گرايش تعداد(نفر) توضيحات

۱ ديپلم كليه گرايش ها ۵

۲ ديپلم فني ۴

ب- مدرك فوق ديپلم

رديف             رشته گرايش تعداد(نفر)            توضيحات

۱ مكانيك كليه گرايش ها ۲

۲ برق كليه گرايش ها ۴

ج- ليسانس

رديف               رشته گرايش تعداد(نفر)              توضيحات

۱ مهندسي مكانيك كليه گرايش ها ۳

۲ مهندسي برق الكترونيك- مخابرات ۱

۳ مهندسي برق قدرت ۲

۴ مهندسي برق كنترل ۱

۵ مهندسي معدن اكتشاف ۱

۶ مهندسي معدن فرآوري ۱

۷ مهندسي معدن استخراج ۱

۸ كارشناس فرآوري مهندسي شيمي ۱

۹ مهندسي عمران كليه گرايش ها ۱

۱۰ مهندسي مواد كليه گرايش ها ۱

۱۱ كارشناس شيمي كليه گرايش ها ۱

۱۲ كارشناس نقشه برداري كليه گرايش ها ۱

۱۳ كارشناس زمين شناسي كليه گرايش ها ۱

جمع كل ۳۱ نفر

الف:شرايط شركت در آزمون

۱- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

۲- تديّن به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرّح در قانون اساسي

۳- دارابودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم

۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقي، نداشتن سابقه محكوميت و سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت ازحقوق اجتماعي شده باشد (با تأييد مراجع ذي‌صلاح)

۵- عدم اشتغال به تحصيل در مقطع مورد نياز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به هنگام ثبتنام

۶- عدم اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شركتها و كليه نهادها و ارگانها به هر شكل ممكن

۷- داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني به تأييد امور ايمني و بهداشت مجتمع مس آذربايجان

۸- داشتن حداقل معدل كل تحصيلي ۱۲ براي متقاضيان فوق ديپلم و به بالا

۹- حداكثرسن قابل قبول ( تا تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳) بدون احتساب مدت خدمت سربازي براي داوطلبين ديپلم۲۶سال، فوق ديپلم ۲۸ سال و ليسانس ۳۰ سال مي باشد.

۱۰-مدت زمان خدمت سربازي به حداكثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد. (داوطلبيني كه خدمتسربازي گذرانده اند، ۲ سال به شرط سني شان افزوده ميگردد).

تبصره۱ : به ازاي هر سال سابقه كار كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد، ۱ سالبه شرط سني فوق افزوده خواهد شد كه ميزان آن از ۵ سال تجاوز نخواهد كرد. ( در هر صورتحداكثر سن داوطلب با احتساب خدمت سربازي و سابقه كار معتبر براي ديپلـــم ۳۱ سال، فوقديپلم ۳۳ سال و ليسانس ۳۵ سال مي باشد. )

تبصره۲: حداكثر سن ايثارگران (آزادگان، جانبازان، رزمندگان و فرزندان آزادگان، شهدا و مفقودالاثر)مطابق قوانين زير خواهد بود:

*جانبازان،آزادگان ، فرزندان و همسران شهدا ، فرزندان و همسران جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندانو همسر آزادگاني كه حداقل يك سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقهحداقل ۶ ماه حضور  داوطلبانه اختياري در جبههاز شرط حداكثر سن معاف مي‌باشند

*افرادخانواده معظم شهدا(شامل پدر ، برادر ) تا ميزان ۵ سال.

*رزمندگان كمتر از ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ، به ميزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه.

۱۱-متقاضيان از لحاظ بومي بودن صرفا ميبايست داراي شرايط ذيل باشند:

الف:متقاضيان مقطع تحصيلي ديپلم صرفا بومي شهرستان اهر

ب: متقاضيان مقطع تحصيلي فوق ديپلم صرفا بومي شهرستان هاي اهر، هريس و ورزقان

ج: متقاضيان مقطع تحصيلي ليسانس و بالاتر بومي استان آذربايجان شرقي

توضيح: بومي به فردي اطلاق مي گردد كه داراي حداقل يكي از شرايط ذيل باشند:

محل تولد يا محل صدور شناسنامه فرد، يكياز توابع شهرستان مربوطه مندرج در بندهاي الف، ب و ج باشد .

حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي،راهنمايي و دبيرستان) فرد متقاضي در يكي از توابع شهرستان مربوطه مندرج در بندهاي الف،ب و ج باشد.

توضيحات مهم :

۱- شركت مس مزرعه هيچگونه تعهدي در قبال اسكان پذيرفته شدگان نخواهد داشت.

۲-پذيرفته شدگان درهر مقطع تحصيلي در مشاغل همان مقطع بكار گيري خواهند شد و بعد از استخدام،ارائه مدارك تحصيلي بالاتر قابل قبول نمي باشد.

۳- به اطلاعات ناقص و خلاف واقع ارائه شده بهنگام ثبت نام نهايي ترتيب اثر داده نخواهد شدو چنانچه افراد مذكور در هر يك از مراحل قبول شوند از ادامه بكارگيري ذيربط جلوگيريبعمل خواهد آمد. لذا شايسته است در تكميل و ارسال اطلاعات و مدارك درخواستي دقت لازمرا بعمل آوريد.

ب: نحوه ثبت نام و مهلت آن:

داوطلبان پس از مطالعه دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن حداكثر تا پايان روز ۱۳۹۷/۱۱/۱۳فرصت خواهندداشت به ترتيب ذيل براي شركت در آزمون ثبت نام نمايند. (مهلت مذكور قابل تغيير نخواهدبود)

۱- واريزمبلغ ۶۰۰،۰۰۰ريال (ششصد هزار ريال) به صورت الكترونيكي و بانكي از طريق درگاه پرداختالكترونيكي دانشگاه صنعتي شريف به عنوان حق ثبت نام.

توجه: وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.

۲- داوطلب ميبايست موارد زير را اسكن و فايل مربوطه را در هنگام ثبت نام به همراه داشته باشد:

توجه:حجم عكس نبايد بيشتر از ۴۰ كيلوبايت و ساير موارد اسكن شده نيز نبايد بيشتر از ۱۰۰كيلوبايت باشد

عكس داوطلب ( سايز۴×۳(

گواهي فراغت از تحصيل

كارت ملي

كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم

مدارك بومي بودن

مدارك سابقه كار مورد نياز كه به تائيد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد.

توضيح:داوطلبيني كه حائز شرايط ذيل مي باشند، لازم است مدارك مربوط را اسكن و در هنگام ثبت نام ارائه نمايند:

۱- فرزندكاركنان شاغل شركت

۲- فرزند بازنشسته  شركت

۳- فرزنداز كار افتاده كلي ناشي از كار( شركت)

۴- فرزنداز كار افتاده كلي غير ناشي از كار(شركت)

۵- فرزندپرسنل فوت شده در زمان اشتغال در شركت

* توجه: منظور از شركت، شركت ملي صنايع مس ايران ميباشد.

اولويتهاي اجتماعي:

۱- آزادگان بالاي ۵ سال اسارت

۲- فرزندآزاده

۳- فرزندشهيد

۴- فرزند مفقودالاثر

۵- جانباز

۶- فرزندجانباز (به همراه ذكر درصد جانبازي درگواهي(

*سهميه موارد مذكور ( به استثناء فرزندان شهدا و مفقودين الاثر) تنها به يكي از فرزندان تعلق خواهد گرفت به شرط آنكه در سالهاي قبل هيچ يك از اعضاي خانواده از سهيمه استفاده نكرده باشد.

سايرتوضيحات:

ثبت مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق بافرمت موجود به طور صحيح و دقيق و دريافت كد رهگيري پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي ضروري مي‌باشد.

 داوطلبان بايد يك هفته پس از ثبت نام به سايت مذكور مراجعه كرده و با ورود كدرهگيري از وضعيت ثبت نام نهايي خود مطلع شوند و نسبت به چاپ تاييديه نهايي ثبت نامخود اقدام نمايند.

توجه:

لازم است داوطلبان گرامي در مرحله ثبت ناماينترنتي در تكميل اطلاعات دقت نمايند.  مسئوليت درستي اطلاعات وارد شده به ‌عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتايج مرحله اول آزمون،دعوت شدگان براي مصاحبه بايستي اصل مدارك خواسته شده و كپي آنها را به همراه داشتهباشند. بديهي است در هريك از مراحل آزمون، مصاحبه، اعلام نتايج، گزينش و حتي پس ازبكارگيري چنانچه مغايرتي بين اطلاعات وارد شده و مندرجات اصل مدارك مشاهده شود، ضمنممانعت از ادامه كار، اقدام قانوني لازم صورت خواهد پذيرفت.

هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در آزمون يك مقطع، رشته و گرايش را دارد.

ج: دريافت كارت آزمون:

       دريافت كارت از طريق سايت كاراسا طبق كد رهگيري ارائه شده، امكان‌پذير است.

       محل و زمان دقيق آزمون همزمان با دريافت كارتدر سايت قابل مشاهده است.

د: نحوه برگزاري آزمون:

       آزمون بصورت چهارگزينه‌اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ‌هاي نادرست برگزار مي‌گردد.

       آزمون مقطع ديپلم شامل ۱۰۰ سؤال در زمينه معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، رياضي، هوش و زبان انگليسي ميباشد.

       آزمون مقاطع فوق ديپلم و بالاترشامل۵۰ سؤال عمومي و ۵۰ سؤال تخصصي مي باشد. سؤالات عمومي شامل معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات و سؤالات تخصصي شامل دروس تحصيلي تخصصي رشته دانشگاهي مورد نظر خواهد بود.

   تبصره: اقليت‌هاي مذهبي از پاسخگويي به سؤالات معارف اسلامي معاف مي‌باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزيع مي‌شود.

هـ: اعلام نتايج آزمون :

نتايج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاري مصاحبه متعاقباً از طريق سايت مذكور (www.karasa.ir) اعلام خواهد شد.

داوطلبان در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن ۶۶۵۶۰۴۶۵ -۶۶۵۳۰۰۴۳-۰۲۱ تماس حاصل نمايند.

http://karasa.ir/azmun/Invitation-to-cooperate-with-the-Copper-Factory-(Ahar)

 

 

 

استخدام بانك صادرات ايران سال ۹۷ (تاریخ انقضا :1397/11/26)

بانك صادرات ايران به منظور تامين نيروي انساني مورد نيـاز خـود در تعـدادي از شهرسـتانهـا و شـهرهاي برخـي از استان ها براي تصدي در شغل بانكدار و بانكيار (تحويلدار)، ازداوطلبان مرد و زن واجـد شـرايط بـه شـرح جـدول زيـر بر اساس ضوابط آيين نامه اسـتخدامي مربـوط، از طريـق آزمـون كتبـي ، مصـاحبه ، معاينـات پزشـكي و . . . بـا انعقـاد “قراردادكار موقت” و “بيمه درمان و بازنشستگي تامين اجتماعي” دعوت به همكاري مي نمايد.

استانهاي مورد نياز

اصفهان

ايلام

بوشهر

چهارمحال بختياري

خوزستان

زنجان

سيستان و بلوچستان

قزوين

قم

كردستان

كرمانشاه

ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪو ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤد

لرستان

مازندران

هرمزگان

همدان

يزد

نكته۱ : داوطلبين زن صرفاً مي تواننـد در شهرسـتان هـاي داراي سـهميه زن ثبـت نـام نماينـددر غيـر ايـن صـورت ثبـت نـام ايشـان كان لم يكن تلقي و حق هيچ گونه اعتراضي را بعداز ثبت نام نخواهند داشت.

نكته۲ : از قبول شدگان مراحل استخدامي تعهد عدم تقاضاي انتقال به ساير استانها و همچنينتعهد خدمت در كليه شهر/ شهرستانهاي استان مورد تقاضا اخذ مي گردد.

شرايط عمومي براي ثبت نام:

۱- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران و تعهد به نظام و قانون اساسي.

۲- تدين به يكي از اديان رسمي كشور.

۳- تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني طبق تشخيص مراجع پزشكي مورد نظر بانك.

۴- عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روان گردان.

۵- نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر.

۶- دارابودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم قانوني (ويژه داوطلبين مرد)

توجه: كارت يا برگ معافيت موقت مورد پذيرش نمي باشد و تاريخ ترخيص خـدمت وظيفـه و يـا تـاريخ صـدور كـارت معافيت دائم قانوني بايد قبل از تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ باشد.

۷- بومي بودن (صرفاً محل تولد و يا محل اخذ مدرك تحصيلي ديپلم در شهرستان / شهر مورد نظر بانك،مـلاك بـومي بودن مي باشد)

۸- مدركتحصيلي : كارشناسي و كارشناسي ارشد

توجه۱ : تاريخ فراغت از تحصيل كليه داوطلبان بايد قبل از تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ باشد.

توجه۲ : صرفاً مدارك تحصيلي موسسات آموزش عالي داخل كشـوركه مورد تاييد وزارت علـوم، تحقيقات و فنـاوري مي باشد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

۹- معدل: حداقل معدل كل براي متقاضيان ۱۶ تمام مي باشد.

۱۰-سن : داوطلبين داراي مـدرك تحصـيلي كارشناسـي حـداكثر ۲۷ سـال تمـام ( متولـدين۱۳۷۰/۱۱/۰۱ بـه بعـد) و داوطلبين داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد حداكثر ۲۹ سال تمام(متولدين ۱۳۶۸/۱۱/۰۱ به بعد).

۱۱-رشته هاي تحصيلي و گرايش هاي مورد نياز به شرح جدول زير مي باشد:

رشته تحصيلي گرايش

بانكداري كليه گرايش ها

حسابداري، حسابرسي

مهندسي مالي / مالي

ريسك و بازار هاي مالي

علوم اقتصادي

مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

مهندسي صنايع

مديريت اجرايي / مديريت امور بانكي/ مديريت MBA / مديريت كسب و كار / مديريت بازرگاني / مديريت بيمه / مديريت پروژه/ مديريت تكنولوژي / مديريت دولتي / مديريت صنعتي / مديريت مالي / مديريت منابع انساني/ مديريت كار آفريني / مديريت فناوري اطلاعات/ مديريت ريسك / مديريت عملياتي / مديريتبازاريابي / مديريت گمركي / مديريت استراتژيك

فناوري اطلاعات و مديريت

ارتباطات و فناوري اطلاعات

علوم كاميپوتر

مهندسي كامپيوتر معماري سيستم هاي كامپيوتر/ نرم افزار/ سخت افزار/ رايانش امن/ فناوري اطلاعات/هوش مصنوعي

مهندسي فناوري اطلاعات سامانه هاي شبكه اي/ معماري سازماني/ شبكه هاي كامپيوتري/ سيستم هايچند رسانه اي/ تجارت الكترونيك/ امنيت اطلاعات

حقوق حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري / حقوق تجارت الكترونيكي / حقوق تجاري اقتصادي بين الملل/ حقوق شركت هاي تجاري / حقوق اقتصادي/ حقوق مالي- اقتصادي / حقوق بين الملل / حقوقخصوصي / حقوق عمومي / حقوق بين الملل عمومي / حقوق دادرسي اداري / حقوق تجارت بين الملل/ حقوق تجارت / حقوق اداري/ فقه و حقوق اقتصادي/ فقه و حقوق اسلامي/ فقه و حقوق خصوصي/حقوق جزا و جرم شناسي

آمار                آمار اجتماعي و اقتصادي/ آمار رياضي/ آمار بيمه/ بيم سنجي

رياضي                    رياضي كاربردي در كامپيوتر/ رياضي كاربردي در تحقيق در عمليات/ رياضيات مالي

زبان و ادبيات انگليسي، مترجمي زبان انگليسي، آموزش زبان انگليسي ـــــــ

نحوه ثبت نام:

۱- متقاضيان پس از مطالعه دقيق و اطمينـان كامـل از دارا بـودن شـرايط اسـتخدام، بـه منظـور ثبـتنـام در آزمـون استخدامي مي بايست از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ با مراجعهبه سايت اينترنتي بانك بـه آدرس WWW.BSI.IR نسبت به تكميل فرم ثبت نام موجود در سايت مذكور اقدام و در ادامـه از طريـقدرگـاه اينترنتـينسبت به واريز وجه ثبت نام به ميزان ۵۰۰.۰۰۰ (پانصد هزار) ريال اقدام نمـوده و بـا دريافـت كـد رهگيـري نهـايي ازتكميل كليه مراحل ثبت نام اطمينان حاصلنمايند.

* باعنايت به عدم امكان بازپرداخت وجه ثبت نام، خواهشمند است صرفاً در صورت احراز شرايطمورد نياز بانك، اقـدام به ثبت نام گردد.

۲- مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تعيين گرديده است. (به داوطلبان گراميتوصيه مي گردد به علت عدم تمديد مهلت ثبت نام، در مقطع زماني فوق نسبت به انجام و تكميلمراحل ثبت نام خـود اقـدام نمايند.)

۳- هنگام ثبت نام، داشتن فايل اسكن شده عكس ۴×۳ ، صفحه اول شناسنامه و صـفحه توضـيحات (در صـورتوجـودتوضيح )، كارت ملي، كارت پايان خدمت يا معافيت دائم قانوني هوشمند (ويژه داوطلبين مرد) و مدرك تحصـيلي داراي معدل با مشخصات و فرمت درج شده بر روي سايت الزامي مي باشد.

با عنايت به اين كه صرفاً مدارك ارسالي در زمان ثبت نام اينترنتي ملاك پذيرش بانك جهت استخدامخواهـد بـود،لذا مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي مي باشد.بديهي است در صـورت قبـولي در آزمون كتبي، بانك نسبت به اخذ و بررسي اصل مدارك پذيرفتهشـدگان در آ زمـون اقـدام خواهـد نمـود و چنانچـه مشخص شود كه داوطلب حقايقي را كتماننموده و واجد يكي از شرايط و ضوابط نبوده يا مغايرتي در مندرجات مدارك ارائه شده باشرايط آگهي بانك وجود داشته باشد و يا داراي مدرك تحصيلي بالاتري كه تاريخ اخذ آن قبلاز تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷باشد، از ادامه مراحل استخدامي و يا ادامه همكاري در هر مرحله ممانعتبه عمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

سايرنكات:

۱- كارتورود به جلسه آزمون از ساعت ۱۲ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ از طريق سايت اينترنتـيايـن بانـك قابل دريافت مي باشد.

۲- آزمون استخدامي راس ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ برگزار مي گردد.

۳- نشاني محل برگزاري آزمون در كارت ورود به جلسه و سايت اينترنتي بانك درج خواهد شد.

۴- مفادآزمون استخدامي جمعاً داراي ۱۲۰ سوال به شرح جدول زير مي باشد :

موادآزمون تعداد سوال

رياضي و آمار ۲۰

هوش۲۰

مهارتهاي ICDL ۲۰

زبان انگليسي ۲۰

اطلاعات عمومي (در زمينه هاي مالي، اقتصادي، اجتماعي، مديريت و حقوقي) ۴۰

توجه: به سوالاتي كه بيش از يك پاسخ داده شود و براي پاسخ هاي غلط ۳ نمره ي منفي منظورخواهد شد.


آگهي پذيرش نيروي قرارداد كار موقت در مجتمع صنعتي اسفراين (تاریخ انقضا :1397/11/16)

شركت مجتمع صنعتي اسفراين در نظر دارد ۸۱ نفر نيروي انساني مورد نياز را در مقاطع ديپلمفني، فوق ديپلم، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به شرح فايل پيوست ذيل از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي، روانشناختي، طب كار و گزينش به صورت قراردادي جذب نمايد.

افراديكه متقاضي شركت در آزمون مي باشند مي توانند جهت ثبت نام از تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ تا تاريخ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ به آدرس اينترنتي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف (www.karasa.ir) مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهيو با توجه به شرايط ذكر شده اقدام به ثبت نام نمايند.

https://www.e-estekhdam.com/wp-content/uploads/2019/01/677_orig.pdf

 

 

استخدام 5 رديف شغلي جهت شركت صنايع پتروشيمي سبلان   (تاریخ انقضا  (1397/11/14

 

شركت صنايع پتروشيمي سبلان(سهامي خاص با استعانت از خداوند متعال،شركت صنايع پتروشيمي سبلان نيروي انساني مورد نياز خود را جهت زمان بهرهبرداري ازبين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلي: ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس طبق شرايط در نظر گرفته شده (آزمون كتبي مصاحبه عمومي و تخصصي و معاينات پزشكي) طبق جدول ذيل و با انعقاد قرارداد طبق قانون كار معين (تامين اجتماعي) جذب مي نمايد.
 

رديف

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

شغل مورد نظر

جنسيت

استان محل خدمت

شهر محل خدمت

 1

 کارشناس، کارشناس ارشد

 مهندسي شيمي /كليه گرايش ها بجز صنايع غذايي و معدني

 

 مرد

 بوشهر

 پارس جنوبی

 2

 کارشناس، کارشناس ارشد

 مهندسي مكانيك گرايش: طراحي جامدات ، حرارت سيالات، تبديل انرژي سيستم هاي انرژي

 

 مرد

 بوشهر

 پارس جنوبی

 3

 کارشناس، کارشناس ارشد

 شيمي گرايش كاربردي، محض معدني، شيمي فيزيك آلي، كاتاليست، تجزيه

 

 مرد و زن

 بوشهر

 پارس جنوبی

 4

 کاردان

 شيمي گرايش شيمي ، صنايع شيميايي، پتروشيمي، گاز

 

 مرد

 بوشهر

 پارس جنوبی

 5

 ديپلم

 علوم تجربي، رياضي فيزيك، هنرستان فني حرفه اي و كار و دانش

 

 مرد

 بوشهر

 پارس جنوبی

 

* توضيح لازم، رديف 3 : پذيرش خانم ها ، صرفا از بين متقاضيان بومي شهرهاي استان بوشهر مي باشد
متقاضيان محترم واجد شرايط ميتوانند، جهت کسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام به وب سايت
sabalan.iran-azmoon.ir
مراجعه نمايند.
آدرس محل کار: پارس جنوبي،عسلويه ، فاز دوم ، پتروشيمي سبلان

 

 

 

استخدام 4 رديف شغلي جهت شركت سبحان دارو     (تاریخ انقضا 1397/11/27)

 

شركت سبحان دارو در نظر دارد جهت تكميل كادردفتري مركزي تعدادي نيروي انساني آقا ترجيحاً فارغ التحصيل مدرك كارشناسي ازدانشگاه دولتي با مشخصات ذيل با حداكثر سن 38 سال جذب نمايد

رديف

شغل مورد نظر

تخصص و توانايي

حداقل سابقه (سال)

استان محل خدمت

 1

 رئیس خرید داخلی

 5

 تهران

 2

 رئیس خرید خارجی

 مسلط به زبان انگلیسی

 5

 تهران

 3

 ترخیص کار

 توانایی کار با سامانه EPL

 3

 تهران

 4

 کارشناس خرید خارجی

 2

 تهران

 

متقاضیان میتوانند رزومه کاری خود را با ذکر عنوان شغلی تا ده روز پس از درج آگهی به آدرس الکترونیکی و یا شماره فکس زیر ارسال نمایند.

021-66948553

commercial@sobhandarou.com 

 

 

 

جذب امريه سربازي جهت يك مركز افكار سنجي در جهاددانشگاهي خراسان رضوي  (تاریخ انقضا :1397/11/15)

مركزافكار سنجي دانشجويان ايران(ايسپا) جهاددانشگاهي خراسان رضوي در نظر دارد از فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد رشته هاي

جامعه شناسي و علوم اجتماعي

داراي رزومه پژوهشي و مسلط به نرم افزار هاي آماري مرتبط

به منظورجذب امريه سربازي دعوت به همكاري نمايد.

متقاضيان مي توانند مدارك خود را تا 15 بهمن سال جاري به آدرس مشهد- ميدان آزادي

پرديس دانشگاه- سازمان مركزي جهاددانشگاهي خراسان رضوي-اداره امور اداري

و عمومي ارسال نمايند و يا با شماره تلفن 31997132-051 در ساعات اداري تماس حاصل نمايند.

 

 

استخدام بازارياب و فروشنده در بابل ( تاریخ انقضا :1397/11/27 )

يك شركت معتبر توليدي بين المللي  جهت تكميـل كادر فروش خود در شهرستان بابل از  يك نفر بازارياب وفروشنده  با مشخصـات مقابل دعـوت بـه همكاريمي نمايد: 

داراي مدرك تحصيلي ليسانس ترجيحا صنايع غذايي حداقل 3 سال سابقه  كار فروش آشنا به نرم افزار office و زبان انگليسي  داراي گواهينامه پايه2

متقاضيان همكاري مي توانند مشخصات و سوابق كاري خود را ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشار آگهي به آدرس ايميــل  gp.recruitment@yahoo.com ارسال و يا با شماره هاي 02148344229 ، 02148344275،  01132353509 و 09379393755 تماس حاصل نمايند.

 

 

 

استخدام در شركت بهره برداري و تعميراتي مپنا ( تاریخ انقضا:1397/11/24)

شركت بهره برداري و تعميراتي مپنا(سهامي خاص)جهت تامين نيروي انساني متخصص خود در مشاغلفني و تخصصي بهره برداري و تعميرات از بين داوطلبان استخدام بومي استان خوزستان طي آزمون كتبي و مصابه جهت استخدام در نيروگاه سيكل تركيبي غرب كارون به شرح زير دعوتبه همكاري مي نمايد.

http://ahwniaz.ir/wp-content/uploads/KarounAd.pdf

 

 

آگهي استخدام شركت سامان انرژي در اصفهان  ( تاریخ انقضا :1397/11/27 )

   كارشناس واحد توسعه بازار

 با حداقل مدرك كارشناسي از رشته هاي مديريت بازرگاني،دولتي با حداقل 5 سال سابقه كار، محل كار: اصفهان (آقا يا خانم) 

ارسال رزومه به آدرس :   mail.samanenergy@gmail.com    

كارشناسي ارشد مهندسي صنايع 

با تخصص برنامه ريزي نگهداري و تعميرات (نت)  مسلط بهنرم افزارهاي MSP، P6 با حداقل 3 سال سابقه كار،  محل كار: اصفهان (آقا) 

ارسال رزومه به آدرس :  is.energy.department@Gmail.com 

كارشناس روابط عمومي 

با حداقل مدرك كارشناسي از رشته هاي روابط عمومي، علوم اجتماعي يا ارتباطات، با حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط، محل كار: اصفهان (آقا يا خانم )

ارسال رزومه به آدرس: mail.samanenergy@gmail.com

لطفا از هرگونه  تماس تلفني اكيدا خودداري فرماييد.

 

 

استخدام 8 رديف شغلي جهت گروه نرم افزار حسابداري محك در تهران ومشهد    ( تاریخ انقضا 1397/11/27)

 

گروه نرم افزار حسابداري محك توليد كننده نرم افزارهاي مالي و مديريتي جهت تكميل كادر پرسنلي خود در استان هاي تهران و خراسان رضوي (شهرهاي تهران و مشهد) از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
 

رديف

شغل مورد نظر

تخصص و توانايي

جنسيت

استان محل خدمت

شهر محل خدمت

 1

 مسئول فروش منطقه

 مهارتها و توانمندیها: تسلط به اصول و فنون مذاکره تسلط به فروش و بازاریابی/تسلط به کامپیوتر آشنایی با اصول حسابداری/آشنایی نسبی با نرمافزارهای حسابداری ویژگیهای فردی: علاقمند به کار فروش / روابط عمومی بالا و پر انرژی دارای سابقه کار مرتبط شرح وظایف کلی:جذب و گزینش / هماهنگی و هدایت /آموزش ایجاد انگیزه و کنترل عملکرد کلیه نمایندگان منطقه

 مرد و زن

 تهران

 

 2

 کارشناس پشتیبانی

 مهارتها و توانمندیها: آشنایی به حسابداری / تسلط به کامپیوتر آشنایی با نرمافزارهای حسابداری رایج بازار ویژگیهای فردی: علاقمند به کار پشتیبانی/صبور و با حوصله کاری روابط عمومی و فن بیان بالا /دارای سابقه کار مرتبط

 مرد و زن

 تهران

 

 3

 کارشناس فروش

 مهارتها و توانمندیها: تسلط به فروش و مذاکره /تسلط به کامپیوتر آشنایی به حسابداری ویژگیهای فردی:علاقمند به کار فروش /روابط عمومی بالا و پر انرژی

 مرد و زن

 تهران

 

 4

 کارمند اداری

 مهارتها و توانمندیها: تسلط به ICDL / آشنایی با کامپیوتر آشنایی با اصول حسابداری ویژگیهای فردی: داشتن روحیه کار تیمی / روابط عمومی بالا با انگیزه و پر انرژی/ دارای سابقه کار

 زن

 تهران

 

 5

 کارشناس فروش

 مهارتها و توانمندیها: تسلط به فروش و مذاکره/تسلط به کامپیوتر آشنایی به حسابداری ویژگیهای فردی:علاقمند به کار فروش /روابط عمومی بالا و پر انرژی

 مرد و زن

 خراسان رضوي

 مشهد

 6

 کارشناس پشتیبانی

 مهارتها و توانمندیها: تسلط به SQL /آشنایی به حسابداری ویژگیهای فردی: دارای تفکر تحلیلی /دقت بسیار بالا در جزئیات خلاقیت و توانایی کار تیمی /دارای حداقل دو سال سابقه کار مرتبط

 مرد و زن

 خراسان رضوي

 مشهد

 7

 برنامه نویس وب

 مهارتها و توانمندیها: مسلط به,ASP.Net ,MVC ,ASP.Net Core ,SQL Server Angular ,Rest API ,Object Oriented، آشنا بهScrum ,Design Pattern ,Source Control ویژگیهای فردی: دارای تفکر تحلیلی /دقت بسیار بالا در جزئیات خلاقیت و توانایی کار تیمی /دارای سابقه کار مرتبط

 مرد و زن

 خراسان رضوي

 مشهد

 8

 حسابدار

 مهارتها و توانمندیها: مسلط به نرمافزارهای حسابداری/ آشنایی با قوانین مالیاتی ویژگیهای فردی: دارای روحیه کار تیمی/ دارای حداقل سه سال سابقه کار مرتبط مدرک تحصیلی: رشته های حسابداری، مدیریت مالی و سایر رشته های مرتبط

 زن

 خراسان رضوي

 مشهد

 

نکته: کلیه استخدامی ها به صورت تمام وقت هستند.

پیوستن به محک فرصتی است براییادگیری، پیشرفت شغلی و رشد فردی در یک محیط کاری پویا و صمیمانه. شما نیز با ما همراه شوید.
 

متقاضيان واجد شرايط ميتوانندرزومه خود را با ذکر عنوان شغلي و شهر محل خدمت در موضوع ايميل به آدرسايميل زير ارسال نمايند. بديهي است به رزومه هايي که عنوان شغلي و شهر مورد نظر در موضوع ايميل قيد نشده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 آدرس ايميلjobs@mahaksoft.com 

 

 

 

جذب نيروي متخصص در شركت صنايع پتروشيمي مسجدسليمان     (تاریخانقضا :1397/11/15)

شركت صنايع پتروشيمي مسجد سليمان جهت تكميل كادر خود به تعدادي نيرو با شرايط ذيل نياز دارد:

1- مهندس مكانيك با حداقل 10 سال سابقه كار ترجيحاً

واحدهاي پتروشيمي، در هر حال سابقه فعاليت

در يكي از پتروشيمي هاي كشور نبايد كمتر از 5 سال باشد.

2- مهندس شيمي با حداقل 15 سال سابقه كار ترجيحاً

در واحدهاي پتروشيمي، در هر حال 7 سال سابقه فعاليت

در مجتمع هاي پتروشيمي ضروري است.

3- فوق ليسانس يا دكتراي بازرگاني

با حداقل10 سال سابقه كار مرتبط

واجدين شرايط رزومه خود را به آدرس ايميل cv1@misipcc.com

 تا  تاريخ14/11/97 ارسال نمايند.

 

 

استخدام دو رديف شغلي جهت هولدينگ به پرداز    (تاریخ انقضا (1397/11/27

 

هولدينگ به پرداز جهت توسعه منابع انساني متخصص خود، نيروهاي مستعــد و با انگيــزه جهت شيفت شب در تهران استخدام مي نمايد.
 

رديف

شغل مورد نظر

تخصص و توانايي

استان محل خدمت

 1

 کارشناس تست نرم افزار 00T7

 آشنايي با oracle و net. و ابزارهاي Bug Tracking آشنايي با تکنيک هاي تست نرم افزار، مفاهيم تست و ابزارهاي تست خودکار داراي قدرت تحليل سناريوهاي مختلف فارغ التحصيلان رشته مهندسي کامپيوتر از دانشگاه معتبر در اولويت هستند.

 تهران

 2

 برنامه نويس JAVA ( JV 21 )

 مسلط بر java core مسلط بر مفاهيم پايگاه داده حداقل سه سال سابقه کاري در زمينه توليد نرم افزارهاي سفارش مشتري با تکنولوژي ها و ابزارهاي J2EE آشنايي با : Spring، Hibernate، Jsf، Oracle PL/SQL ، Java Script، Html، Css جنسيت: آقا (داشتن کارت پايان خدمت الزامي است.)

 تهران

 

متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

درج کد شغلي در موضوع ايميل الزامي است

آدرس ايميل:  jobs@behpardaz.net
 

 

 

استخدام 7 رديف شغلي جهت شركت كاشي مرجان در اصفهان      ( تاریخ انقضا (1397/11/27

 

شركت كاشي مرجان، واقع در استان اصفهان جهت تكميل كادر خود از افراد با شرايط ذيل دعوت به همكاري مينمايد.

 

رديف

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

شغل مورد نظر

حداکثر سن

تخصص و توانايي

جنسيت

حداقل سابقه (سال)

استان محل خدمت

شهر محل خدمت

 1

 کارشناس

 داراي مدرك ليسانس مديريت (كليه گرايش ها) و اقتصاد (گرايش بازرگاني(

 کارشناس فروش

 

 مرد

 2

 اصفهان

 

 2

 کارشناس، کارشناس ارشد

 داراي مدرك ليسانس يا فوق ليسانس مديريت، MBA و (كليه گرايش ها)

 کارشناس منابع انسانی

 

 مرد و زن

 1

 اصفهان

 نجف آباد، شهرک صنعتی منتظریه (با سرویس رفت و برگشت

 3

 کارشناس

 داراي مدرك ليسانس بهداشت حرفه اي يا صنايع (گرايش ايمني صنعتي)

 کارشناس HSE

 35

 ۱ تا ۳ سال سابقه مرتبط

 مرد و زن

 

 اصفهان

 نجف آباد، شهرک صنعتی منتظریه (با سرویس رفت و برگشت

 4

 کاردان

 فوق ديپلم فني، برق، مكانيك، كامپيوتر، سراميك

 تکنسین فنی

 

 دارا بو دن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی و داشتن حداکثر سن ۳۰ سال الزامی میباشد.

 مرد

 

 اصفهان

 نجف آباد، شهرک صنعتی منتظریه (با سرویس رفت و برگشت

 5

 کارشناس

 ليسانس مواد، سراميك، متالوژي، شيمي

 سرپرست شیفت

 

 سابقه کار موثر

 مرد

 

 اصفهان

 نجف آباد، شهرک صنعتی منتظریه

 6

 ديپلم

 ديپلم فني، برق، مكانيك، كامپيوتر، سراميك، رياضي، تجربي

 اپراتور

 

 دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی و داشتن حداکثر سن ۳۰ سال الزامی میباشد.

 مرد

 

 اصفهان

 نجف آباد، شهرک صنعتی منتظریه

 7

 

 

 راننده (با خودرو)

 

 حداقل سن ۳۰ و حداکثر سن ۴۵ سال، ترجیحاً ساکن اصفهان دارای خودرو سواری پژو ۴۰۵ ، پژو پارس یا سمند، مدل ۹۵ به بالا

 مرد

 

 اصفهان

 نجف آباد، شهرک صنعتی منتظریه

 

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
www.marjantileco.ir

 


 

طراحی و پیاده سازی :