1398/06/20

 شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان به منظور تكميل نيروي انساني شركت‌هاي  پيمانكاري توسعه و بهينه‌سازي شبكه جهت مشاغل كارگر شبكه(فن ورز احداث و بهينه سازي شبكه و پست) از بين داوطلبين مرد داراي شرايط ذيل، در سطح استان اصفهان دعوت به همكاري مي‌نمايد.
                                  جهت تكميل فايل شرايط آگهي و ثبت نام اينجا كليك كنيد

طراحی و پیاده سازی :