1398/06/04

       فراخوان دعوت به همكاري 
شــــــــــــركت كهــربا گستـــران آريــــا در نظــــر دارد نسبت به جــــذب 14 نفر نيــــروي راننده برقكار  در مناطق تحت پوشش شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ اقدام نمايد.
متقـاضيــــان مي توانند ظرف مدت 15 روز پس از انتشــــار ايـن آگهي بـــــه ســـــايت زير مراجعه و ثبت نام نمايند.
niroo.iran-azmoon.ir

طراحی و پیاده سازی :