1398/05/31

به يك نيروي آقا بومي با مدرك تحصيلي كارشناس شيمي يا مهندس شيمي در تمامي گرايش ها جهت كار در آزمايشگاه مواد نفتي واقع در شهرك صنعتي خليج فارس در بندرعباس نيازمنديم.
آدرس ايميل: estekhdam.qc1398@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :