1398/05/26

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در راستاي تحقق اهداف و وظايف خود و با استناد به مجوزهاي استخدامي صادره بر اساس موافقت هيئت مديره شركت تعداد 40 نفر را از بين دانش آموخته گان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (بومي استان آذربايجان غربي) از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش، به ترتيب از بالاترين نمره استخدام مي كند. 

داوطلبان واجد شرايط جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت شركت مديريت برق آذربايجان غربي به آدرس : مجري آزمونwww.aherc.ir,وسايت شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي www.azarw.ppt.ir مراجعه نمايند.  

طراحی و پیاده سازی :