1398/05/14

تاریخ انقضا 1398/6/23

به يك نيروي آقا بومي با مدرك تحصيلي كارشناس شيمي يا مهندس شيمي درتمامي گرايش ها جهت كار در آزمايشگاه مواد نفتي واقع در شهرك صنعتي خليج فارس در بندرعباس نيازمنديم.
آدرس ايميل  estekhdam.qc1398@gmail.com

 


طراحی و پیاده سازی :