1398/05/14

تاریخ انقضا 1398/6/22

 شركت كشاورزي سيرجان بنياد وابسته به بنياد مستضعفان در نظر دارد به منظور تكميل نيرويانساني خود در واحد هاي مختلف عملياتي ،تعداد ۲۱ نفر از داوطلبان بومي واجدالشرايط را به شرح ذيل در مقطع تحصيلي ديپلم و كارداني از طريق برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه فني و تخصصي جذب نمايد:

۱ كارشناس منابع انساني كارشناسي ارشد و بالاتر(مديريت گرايش منابع انساني) - ۱ نفر مرد
۲ تكنسين كشاورزي فوق ديپلم كشاورزي - 3 نفر مرد
۳ تكنسين آبياري فوق ديپلم آبياري - ۶ نفر مرد
۴ انباردار فوق ديپلم حسابداري - ۳ نفر مرد
۵ باغبان حداقل ديپلم - ۵ نفر مرد
۶ مكانيك حداقل ديپلم مكانيك - ۲ نفر مرد
۷ كارپرداز فوق ديپلم - ۱ نفر مرد

- حداكثر سن براي رديف اول ۳۵ سال و مابقي مشاغلمورد نظر ۳۰ سال ميباشد.
 – اولويت پذيرش با افرادي است كه داراي تجربه كاري بالايي باشند.
 – به مدارك تحصيلي بالاتر و يا پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلامشده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
متقاضيان ميتوانند تا تاريخ۹۸/۰۵/۲۰ تصوير مدارك خود را به همراه فرم تكميل شده ثبت نام به آدرس زير ايميلنمايند.

جهت دريافت فرم ثبت نام به وبسايت شركت مراجعه نماييد. در صورت تاييد مدارك خواسته شده ، با شما تماس گرفتهميشود لذا هر گونه مراجعه حضوري خودداري فرماييد

آدرس ايميل sirjanbonyad.hr@gmail.com   

                                           جهت دانلود فرم ثبت نام اينجا كليك نماييد

 


طراحی و پیاده سازی :