1398/05/07

 تاریخ انقضا    1398/6/10

 يك شركت معتبر توليدي صنايعغذايي واقع در شهرك صنعتي ايوانكي- كيلومتر 50 جاده سمنان (تهران) افراد واجدشرايط ذيل را استخدام مي نمايد.

 كارشناس مهندسي صنايع -مسلط به برنامه ريزي توليد ، مواد و انبارها – آقا
 انباردار -فوق ديپلم لجستيك و يارشته انبارداري مرتبط
مسلط به اصول انبارداري
آقا
 كارشناس مهندسي شيمي -آشنا به فرآيندهاي شيميايي ترجيحاً روغن هاي خوراكي - – آقا
 كارشناس مهندسي مكانيك -آشنا به اصول پايپينگ سيستم هاي حرارتي و برودتي
پمپ ها و اصول تعمير و نگهداري
آقا
 كارشناس آزمايشگاه و كنترل كيفيت-كارشناس صنايع غذايي يا شيميست آشنا به آزمايشات و فرايندهاي روغن هاي خوراكي
-آشنا به وظايف مسئول فني، ضوابطاداره استاندارد و نظارت بر مواد غذايي و تضمين كيفيت
 مسئول تعمير و نگهداري تأسيسات-فوق ديپلم مرتبط
آشنا به سيستم هاي حرارتي
آشنا به انواع پمپ هاو الكترو موتورها
آشنا با جوشكاري و پايپينگ
آشنا به تعميرات و نگهداري
داراي حداقل هفت سال سابقه كاريمرتبط
آقا
 كارشناس/كمك كارشناس فناوري اطلاعات -ليسانس/ فوق ديپلم كامپيوتر يا فن آوري اطلاعات
آشنايي با زبان انگليسي
آشنايي با راه اندازي سيستم هاو شبكه هاي كامپيوتري
آقا

ترجيحاًساكن شرق تهران با حداقل سه سال سابقه كار

واجدين شرايط رزومه كاري خود را تا تاريخ 98/05/15 به آدرس ايميلAfra.jobs.1398@gmail.com  ارسال نمايند.طراحی و پیاده سازی :