1398/05/07

تاریخ انقضا 1398/6/10 

 به يك مهندس شيمي يا مكانيك سيالات آقا يا خانم با حداقل دو سال سابقه كار با حقوق و مزاياي قانون كار در شهر مشهد نيازمنديم

آدرس ايميل           info@vistatech-co.com

طراحی و پیاده سازی :