1398/05/05

تاریخ انقضا  1398/5/26

 يك شركت معتبر جهت تكميل كادر پرسنلي خود دراستان خوزستان از افراد بومي واجد شرايط زير در آبادان و خرمشهر دعوت به همكاري مي نمايد.

🔻كارشناس مكانيك آقا 
🔹ليسانس مكانيك (كيه گرايش ها(

🔻تكنسين مكانيك آقا 
🔹فوق ديپلم مكانيك
🔹آشنا با تجهيزات دوار(پمپ ها، گير بكس هاو ...(
🔹داراي سابقه كار مرتبط

🔻كارگر آقا 
🔹ديپلم
🔹آشنا با تجهيزات دوار (پمپ ها، گير بكس ها و ...(
🔹آشنا با اتصالات صنعتي ،دارايسابقه كار مرتبط

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر رديف شغليمربوطه حداكثر تا تاريخ 98/5/10 به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

mechanical.cv.afz@gmail.com
 


طراحی و پیاده سازی :