1398/04/13

   تاریخ انقضا   1398/4/25

 يك شركت معتبر در صنعت بيمه دعوت به همكاري مي نمايد:

101   كارشناس بيمه    مديريت بيمه و كليه رشته هاي مهندسي    كارشناسي    3 سال   مرد/ زن
102   كارشناس بيمه هاي درمان    پزشكي عمومي- علوم آزمايشگاهي- پيراپزشكي- پرستاري-  مدارك پزشكي    كارشناسي-كارشناسي ارشد- دكتري    3 سال    مرد/زن
103   اكچوئري    بيم سنجي    كارشناسي ارشد    -    مرد/ زن
104   كارشناس حسابداري و سهام    حسابداري- مديريت مالي    كارشناسي- كارشناسي ارشد    3سال    مرد/زن
105   كارشناس بازاريابي    مديريت بازرگاني- مديريت بازاريابي-MBA    كارشناسي- كارشناسي ارشد    3سال    مرد/ زن
106   كارشناس منابع انساني و آموزش    مديريت منابعانساني- مديريت دولتي- مديريت آموزش- مهندسي صنايع- MBA    كارشناسي- كارشناسي ارشد    3 سال   مرد/زن
107   كارشناس فناوري اطلاعات    مهندسي نرم افزار- مهندسي سخت افزار- مديريت فناوري اطلاعات    كارشناسي- كارشناسي ارشد    3 سال    مرد/ زن
108   كارشناس طرح و برنامه    مهندسي صنايع (كليه گرايشها)    كارشناسي- كارشناسي ارشد    3سال    مرد/ زن
109   كارشناس مطالعات و برنامه ريزي    مهندسي مالي- رياضيات مالي    كارشناسي ارشد    3 سال   مرد/زن

فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي معتبر (روزانه- شبانه) در اولويت هستند.
متقاضيان مي توانند مشخصات وسوابق كاري خود را به آدرس mtinc.recruitment@gmail.com  ارسال نمايند. رزومه هايي كه عنوان شغلي يا كد شغل در قسمت Subject ايميل
 درج نشده باشد ترتيب اثر داده نمي شوند.


طراحی و پیاده سازی :