1398/03/25


تاریخ انقضا 1398/4/9

شركت فني و مهندسي طيف افشان در نظر داردبراي اجراي قراردادهاي شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي در سال جاري نسبت به تامين نيرودر بخشهاي سيمباني، مامور قرائت كنتور برق، آبدارچي و خدمات، و راننده خودروسنگين جمعا به  تعداد ۹۱  نفر از افراد واجد شرايط  از طريق برگزاري آزمون كتبي،مصاحبه و گزينش ، اقدام نمايد .

لذاافراد واجد شرايط مي توانند با دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج دردفترچه راهنما نسبت به ثبت نام از تاريخ  ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ لغايت ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ از اينجا  اقدام نمايند.


طراحی و پیاده سازی :