1398/03/25

       تاریخ انقضا 1398/3/30 

شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف از افراد واجد شرايط شغل  " مسئول دفتر" از طريق بررسي سوابق، مصاحبه و گزينش دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات به وبگاه اين شركت به آدرس www.mpco.sharif.ir  مراجعه نمايند.
شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف


طراحی و پیاده سازی :