1398/02/04

     تاریخ انقضا 1398/2/12

 يك شركت گروه صنعتي در شهر تبريز ازميان واجدين شرايط دعوت بههمكاري مي نمايد.

✅ براي بررسي هاي اقتصاديو بودجه ريزي
▫️تعداديك نفر 
▫️مدرك: فوق ليسانس رشته اقتصاد با معدل بالاي 16
▫️جنسيت : آقا يا خانم

✅ براي واحد بازرگاني تامين كالاو فروش
▫️تعداديك نفر
▫️مدرك: ليسانس و فوق ليسانس مهندسي صنايع و ساير مهندسيها 
▫️معدل بالاي پانزده 
▫️جنسيت : آقا يا خانم

✅ براي واحد انفورماتيك
▫️تعداديك نفر 
▫️مدرك: ليسانس مهندسي كامپيوترسخت افزار با مهارت شبكه 
▫️جنسيت : آقا يا خانم

ارسال رزومه به نشاني ايميل 

group.employeement@gmail.com

 

منبع : بازار کار


طراحی و پیاده سازی :