1398/01/27

         تاریخ انقضا  1398/1/31

يك شركت جهت تكميل كادر نيروي انساني خوددر پروژه بيمارستاني واقع در استان كرمان از واجدين شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد.

1مهندس عمران با تجربه مرتبط حداقل ده سال جهت سرپرست كارگاه

2مهندس تاسيسات باتجربه مرتبط حداقل پنج سال

3 كارشناس دفتر فني با سابقه  حداقل پنج سال

متقاضيان ميتوانند رزومه خود را به آدرس ايميل درج شده در ذيل ارسال نمايند.

ايميل    Resume.bor.job.98@gmail.com


طراحی و پیاده سازی :