1398/01/26

   تاریخ انقضا 1398/1/30 

 

 يك شركت جهت تكميل كادر خود در استان خراسان رضوي از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.


عنوان شغليكارشناس توسعه نرم افزار آقا/خانم 


Webtechnologies including Angular, Knockout, Bootstrap, JQuery, CSS, and HTML5

Microsoft.NET 3.5-5.0 (C#) and related technologies to create custom applications

ASP.NET,ASP.NET MVC (3.0, 4.0 and 5.0), ASP.NET Web API, WCF, WPF

SQLServer 2005/2008R2/2012/2014 with ADO.NET and/or Entity Framework

VisualStudio

VersionControl and ALM/Project/Work Management solutions

ازمتقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
آدر س ايميل   hr@behara.ir


طراحی و پیاده سازی :