۱۳آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۲ PM 37

درمانگاه تخصصي داخلي سازمان جهاددانشگاهي خراسان رضوي  در نظر دارد رشته  پرستاري  و همچنين رشته هاي مرتبط با علوم پزشكي با شرايط ذيل استخدام نمايد:

رديف                     مدرك و رشته تحصيلي                       تعداد                         جنسيت
1                             كارشناسي پرستاري                          2                           مرد/ خانم

2                              نيروي پذيرش                                     1                            خانم (كارشناسي مرتبط با رشته هاي علوم پزشكي)

متقاضيان مي توانند مدارك خود را حداكثر 10 روز پس از انتشار اين آگهي به اداره كارگزيني معاونت پشتيباني سازمان جهاددانشگاهي خراسان رضوي به نشاني : مشهد- ميدان آزادي - پرديس دانشگاه - سازمان مركزي جهاددانشگاهي خراسان رضوي - طبقه دوم - اداره كارگزيني مراجعه و يا جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن   31997132  تماس حاصل نمايند.
 

طراحی و پیاده سازی :