۱۴مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۶ PM 47

 نيروي هوايي ارتش ج.ا.ا در ادامه راه شهيدان والامقام و به منظور حفظ تماميت ارضي و تامين نيروي انساني خود در طيف افسري و كارمندي از بين جوانان مومن، متعهد و علاقه‌مند به حرفه نظامي‌گري و رزمندگي داراي روحيه انقلابي، ولايتمداري، سلحشوري، استكبارستيزي، از جان‌گذشتگي، ايثارگري و بسيجي، همرزم مي‌پذيرد.

(الف) شرايط عمومي:

(1) متدين به دين مبين اسلام.

(2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران

(3) ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن.

(4) اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه.

(5) كساني كه به عنوان عضو به نيروي هوايي ارتش ج . ا . ا مي‌پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداري از استقلال، تماميت ارضي، نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ادامه راه شهيدان، آمادگي خدمت در يگان هاي تابعه نهاجا متناسب با نياز سازماني را داشته باشند.

(6) شاخصه‌هاي تدين، انقلابي بودن، روحيه ايثار و فداكاري و انگيزه خدمتي بعنوان يك اصل مورد توجه قرار مي‌گيرد .

(7) سپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت دو برابر هزينه‌هاي دوره آموزشي در صورت استعفاء يا اخراج برابر قوانين و مقررات ارتش ج . ا . ا.

(8) شرط سني براي داوطلبان افسري پيماني (جدول الف) و كارمندي علمي(جدول ب) حداكثر 28 سال (متولدين 01/08/70 به بعد) (به استثناي مدارك دكتري كه 30 سال مي باشد)و جهت داوطلبان كارمندي تجربي (جدول ج) حداكثر 26 سال (متولدين 01/08/72 به بعد) مي باشد. (در صورت انجام خدمت سربازي مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثر سن داوطلبان اضافه مي‌شود همچنين فرزندان شهداء، آزادگان از كار افتاده كلي و جانبازان از كار افتاده كلي از شرط سن و معدل معاف مي باشند، ارائه مدرك معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران در اينخصوص الزامي مي باشد ).

(9) دارا بودن سلامت جسم و روان برابر معاينات پزشكي (پس از قبولي در آزمون ورودي).

(10) فقدان محكوميت موثر كيفري و محكوميت ناشي از اقدام عليه امنيت كشور، انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

(11) عدم عضويت يا وابستگي و هواداري از احزاب، گروه ها و سازمان‌هاي سياسي.

(12) عدم معروفيت به فساد اخلاقي برابر ضوابط گزينش.

(ب) شرايط اختصاصي:

(1) داشتن مدرك تحصيلي متناسب با تخصص هاي پيش بيني شده جهت داوطلبين افسري وكارمند علمي (جداول الف و ب) با حداقل معدل 14.

(2) دارا بودن ديپلم مورد تأييد وزارت  آموزش و پرورش مرتبط با تخصص هاي كارمند تجربي(جدول ج) و در صورت نداشتن ديپلم مرتبط، ارائه گواهينامه مهارت فني از مراكز آموزش فني و حرفه اي در راستاي رشته ثبت نامي الزامي مي باشد.

(3) داوطلباني كه قبلاً بصورت پيماني در نيروهاي مسلّح خدمت نموده اند نمي توانند مجدداً بصورت پيماني استخدام گردند.          

(4) استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارائه مستندات دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي ناجا  مي باشد (استخدام مشمولين غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است).

(5) سپردن تعهد خدمتي برابر مقررات  ارتش جمهوري اسلامي ايران .

(6) موفقيت در آزمون ورودي، معاينات پزشكي، آمادگي جسماني و صلاحيت هاي گزينشي. ضمناً جهت داوطلبان رشته هاي كارمندي تجربي،  قبولي در آزمون عملي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.

(7) نداشتن تعهد خدمتي يا استخدامي به دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي.

نكاتي كه ضروري است داوطلبان گرامي به آن توجه كافي مبذول دارند :

(1) تعيين نوع استخدام پذيرفته شدگان (رسمي / پيماني)  بر اساس نياز و مقتضيات سازماني صورت مي پذيرد.

(2) در هر مرحله از گزينش كه مشخص گردد داوطلب فاقد شرايط اعلام شده مي باشد بلافاصله از ادامه مراحل گزينش وي جلوگيري بعمل خواهد آمد.

(3) مدت قرارداد نظاميان پيماني 5 سال و كارمندان پيماني 6 سال مي باشد ليكن كاركنان مربوطه پس از اتمام دوره پيماني در صورت نياز نهاجا، تمايل فردي و احراز شرايط لازم، وفق مقررات جاري از پيماني به رسمي تبديل وضعيت خواهند شد.

(4) خدمت كاركنان پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي گرديده و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت رها  گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.

(ج) امتياز ها:

1ـ مدت آموزش براي داوطلبان افسري پيماني (جدول الف) حداقل 9 ماه شبانه روزي و براي داوطلبان كارمندي                 (جداول ب و ج) حداقل دو ماه شبانه روزي مي باشد و در اين مدت كليه هزينه ها از قبيل : وسايل كمك آموزشي ، خوراك پوشاك، بهداشت و درمان و اسكان به عهده نيروي هوايي خواهد بود و همچنين ماهيانه مبلغي بعنوان حقوق برابر قوانين و مقررات آجا به آنان پرداخت مي گردد.

2- كليه پذيرفته شدگان از امتيازات مربوط به طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت، وام هاي مصوب، كارت اعتباري حكمت، بيمه خدمات درماني، بيمه عمر و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات موجود برخوردار خواهند شد و پس از طي دوره هاي آموزشي پيش بيني شده به درجه/ رتبه مصوب نائل خواهند گرديد.

تبصره: در خصوص اعطاء امتيازات مربوط به  عائله تحت تكفل مستخدمين،  وفق ضوابط جاري اقدام خواهد شد.

(د) مدارك مورد نياز براي ثبت نام:

1ـ 3  قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده.

2- اصل و روگرفت مدرك كارشناسي مرتبط يا گواهي موقت پايان تحصيلات براي افسران وكارمندان علمي.

3- اصل و روگرفت مدرك  ديپلم مرتبط براي كارمندان تجربي و در صورت نداشتن ديپلم مرتبط، ارائه مدرك ديپلم غير مرتبط به همراه گواهي مهارت فني و حرفه اي از مراكز آموزش فني و حرفه اي الزامي مي باشد.

. تبصره: درج معدل در مدارك تحصيلي (موقت يا دائم) الزامي مي باشد.

4- اصل شناسنامه و يك سري روگرفت از تمامي صفحات .

5- اصل و روگرفت كارت ملي يا ابلاغيه شماره ملي .

6- اصل و روگرفت كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت يا برگه اعزام به خدمت يا گواهي اشتغال به تحصيل .

7- واريز مبلغ 600/000 ريال (ششصد هزار ريال) به حساب  5151579091005 به نام درآمد حاصل از جذب و گزينش دانشجو آجا و ارائه اصل فيش واريزي در زمان ثبت نام. (ضمناً مبلغ واريزي به هيچ عنوان قابل استرداد نمي باشد).

8- خانواده درجه يك شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح و  داوطلبان عضو بسيج فعال بايستي هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذيصلاح دال بر مشموليت خود را ارائه نمايند.

9- ارائه تصاوير اسكن شده شناسنامه و كارت ملي ، وضعيت نظام وظيفه ، مدرك تحصيلي و نامه مربوط به امتيازات مصوب (فرزندان" شهيد ، جانباز، آزاده ، نظامي"و بسيج فعال ) در قالب لوح فشرده به مسئول دفاتر استخدام (هر كدام از تصاويراسكن شده با پسوند  JPG.*  و حداكثر ظرفيت 200كيلو بايت ).

10-دارندگان مداركي كه مشمول طرح هاي پژوهشي در زمينه  نيروي انساني مي باشند به هنگام ثبت نام روگرفت گواهي اتمام طرح و يا معافيت از آن را ارائه نمايند.

* شايان ذكر است اصل مدارك ارائه شده جهت ثبت نام صرفاً جهت رؤيت مسئولين دفاتر استخدام مي باشد و پس از بررسي در زمان ثبت نام عيناً به داوطلبين اعاده مي گردد.

(ه) نحوه ثبت نام:

داوطلبان لازم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاريخ  07/13/ 98 الي 98/08/14 در ايام هفته از ساعت (8:00 الي 13:00)  و دوشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها از ساعت (8:00 الي 11:00) حضوراً به يكي از حوزه‌هاي ثبت نام اشاره شده زير مراجعه و پس ازتحويل مدارك نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. بديهي است به مداركي كه از طريق پست ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره : در صورت تكميل ظرفيت قبل از اتمام مهلت تعيين شده، ثبت نام متوقف خواهد شد.

(و) نشاني دفاتر استخدامي براي  ثبت نام:

1- تهران : ميدان امام حسين (ع )- خيابان دماوند - خيابان شهيد غفاري نسب (حجت) - فرماندهي آموزشهاي هوايي شهيد خضرائي- دايره گزينش و استخدام - تلفن: 35743413 021 و 35743284 021 و 35743275 021 .

2- شيراز : درب اول پايگاه – جنب تالار پارس – دفتر استخدام – تلفن :07137209357

3- اصفهان : خانه اصفهان – خيابان گلخانه - چهار راه نيروي هوايي- منازل سازماني– دفتر استخدام– تلفن :03134132923

4- تبريز : ميدان آذربايجان – پايگاه هوايي شهيد فكوري – دفتر استخدام– تلفن :04132642400-04131422128-04131422673

5- همدان :شهرستان كبودر آهنگ – پايگاه هوايي شهيد نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح - دفتر استخدام – تلفن :08135552724

6- دزفول : پايگاه وحدتي – بين دزفول و انديمشك – دفتر استخدام– تلفن : 06142420329-06142428741

7 - بوشهر: پايگاه هوايي شهيد ياسيني – ميدان شهداي پايگاه – درب جنوبي پايگاه – دفتر استخدام– تلفن 31543300 077

8- بندر عباس : بلوار علي ابن ابيطالب ( ع ) – پايگاه شهيد عبدالكريمي - دفتر استخدام– تلفن :07633702133 - 07632701515

9- محمودآباد: كيلومتر6 جـاده محمودآبـاد به فريدونكنـار – روبروي روسـتاي درياسر – مجتمع آموزشي نجـات خدمه     بيشه كلا – دفتر استخدام– تلفن: 02135744441

10- كرمان – انتهاي بلوار جمهوري- پايگاه مقدم خلبان شهيد كاربر – دفتر استخدام - تلفن :03432822373

11- مشهد: انتهاي خيابان فدائيان اسلام (نخريسي)– روبروي دفتر مركزي مترو -دفتر استخدام منطقه پدافند هوايي شمال شرق – جنب بانك سپه – تلفن : 05133442828

12- كرمانشاه: بلوار شهيد كشوري – بعد از ترمينال كاوياني - نرسيده به ميدان امام خميني- دفتر استخدام

13- چابهار: شهرستان كنارك -  روبروي دادگستري- درب ورودي  پايگاه برادران شهيد دل حامد- دفتر استخدام             تلفن: 05431264038 - 05431264042

14- اميديه: جاده اميديه به رامشير – قبل از شهرستان رامشير – پايگاه مقدم شهيد اردستاني- منازل سازماني- هتل ستاره دفتر استخدام- تلفن : 06922629129

15- بيرجند – كيلومتر 2 جاده بيرجند به مشهد – روبروي شركت نفت – دفتر استخدام پايگاه هوايي شهيد حسيني بيرجند تلفن 05632321494

(چ) زمان و مكان برگزاري آزمون ورودي:


زمان برگزاري آزمون : ساعت 30:7 روزسه شنبه  مورخه28 /98/08 مختص افسري و كارمندي علمي (جداول الف و ب )  و  98/08/29 مختص كارمندي تجربي


« حضور داوطلبين حداقل 30 دقيقه قبل از شروع آزمون الزامي مي باشد »

محل برگزاري آزمون :  تهران-  ميدان امام حسين (ع ) _ خيابان دماوند _ خيابان شهيد غفاري نسب ( حجت ) فرماندهي آموزش هاي هوائي شهيد خضرايي (در ساير شهرها آزمون برگزار نمي شود)

* داوطلبان واجد شرايط جهت اطلاع از شرايط و كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي :

https://www.aja.ir/Portal/home/?NEWS/17557/53102/1641792/ مراجعه نمايند.  

طراحی و پیاده سازی :