۳۱مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۶ AM 24

 شبكه بهداشت و درمان شهرستان عسلويه، در نظر دارد براي تأمين نيروي انساني مورد نياز جهت خدمت در واحدهاي تابعه خود بر اساس مجوز برنامه پزشك خانواده به تعداد 4 نفرافراد واجدالشرايط را از طريق آزمون كتبي پس از طي كردن مراحل گزينش توسط هسته گزينش دانشگاه به صورت قرارداد شركتي/پزشك خانواده به شرح ذيل جذب نمايد.
 داوطلبان واجد شرايط جهت دريافت فرم ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به سايت شبكه بهداشت و درمان شهرستان عسلويه به آدرس: asaluyehhc.bpums.ac.ir مراجعه نماييد.

برچسب ها : استخدام جديد شبكه بهداشت و درمان شهرستان عسلويه

طراحی و پیاده سازی :