۳۱مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۵ AM 29

شبكه بهداشت و درمان جم در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خودجهت خدمت در واحدهاي تابعه خودبر اساس مجوز برنامه پزشك خانواده به تعداد 2 نفر افراد واجدالشرايط را از طريق آزمون كتبي و پس از طي كردن مراحل گزينش توسط هسته گزينش دانشگاه به صورت قرارداد شركتي/پزشك خانواده به شرح ذيل جذب نمايد. 
 داوطلبان واجد شرايط جهت دريافت فرم ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به سايت شبكه بهداشت و درمان شهرستان جم به آدرس:jamhc.bpums.ac.ir مراجعه نماييد.
 

برچسب ها : جذب نيرو شبكه بهداشت و درمان شهرستان جم

طراحی و پیاده سازی :