۱۳فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۵:۱۷ PM 195

استخدام 39 نفر جهت دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه                    تاریخ انقضا    1398/1/18

  • دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه در نظر دارد جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي تحت پوشش خود طبق مفاد دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي از محل سهميه استخدامي شماره ۳۳۶۵-۲۰۹-د مورخ ۲۰-۵-۱۳۹۷ معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اقدام به جذب و بكارگيري تعداد ۳۹ نفر از افراد واجد شرايط به صورت قراردادي (انجام كارمعين) نمايد.
    لازم به ذكر است اين افراد با در نظر گرفتن شرايط ذيل و از طريق آزمون كتبي (اعم از عمومي و تخصصي) و گزينش جذب و بكارگيري خواهند شد.
    لذا داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه مراجعه نمايند. 

رديف

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

شغل مورد نظر

جنسيت

تعداد

استان محل خدمت

شهر محل خدمت

 

 1

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي اقتصاد سلامت يا اقتصاد بهداشت

 کارشناس اقتصاد سلامت

 مرد و زن

 2

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 2

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي فناوري اطلاعات سلامت

 کارشناس فناوري اطلاعات سلامت

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 3

 کارشناس ارشد

 درا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي تجهيزات پزشكي

 کارشناس تجهيزات پزشکي

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 4

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي پرستاري

 پرستار

 مرد و زن

 2

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 5

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي كنترل پروژه

 کارشناس راه ساختمان و شهر سازي

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 6

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي عمران سازه

 کارشناس معماري 1

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 7

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي معماري

 کارشناس معماري 2

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 8

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار يا سيستمهاي نرم افزاري

 کارشناس تحليلگر سيستم

 مرد و زن

 2

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 9

 کارشناس

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابدار

 حسابدار

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 10

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت دولتي(تمام گرايشها) ،مديريت بازرگاني(تمام گرايشها) ، مديريت اجرايي

 کارشناس امور اداري

 مرد و زن

 2

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 11

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي بيو شيمي

 کارشناس آزمايشگاه واکسن و سرم(1 

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 12

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي شيمي تجزيه

 کارشناس امور پژوهشي

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 13

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي ايمني شناسي

 کارشناس آزمايشگاه واکسن و سرم(2 

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 14

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي بهداشت حرفه اي

 کارشناس بهداشت حرفه ای

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 15

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي شيمي فيزيك

 کارشناس آزمایشگاه غذا و دارو،بهداشتی

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 16

 کارشناس

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي آموزش عالي

 کارشناس امور دانشجویان

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 17

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي شيمي آلي يا تجزيه

 کارشناس آزمایشگاه واکسن و سرم(۳ 

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 18

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي علوم اجتماعي

 کارشناس سلامت اجتماعی

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 19

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي سياستگذاري سلامت

 کارشناس برنامه ریزی

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 20

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي روانشناسي

 کارشناس سلامت روان(۱ 

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 21

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي روانشناسي

 مددکار بهداشتی درمانی

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 22

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي روانشناسي

 کارشناس امور فوق برنامه(۱ 

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 23

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته مشاوره

 کارشناس امور فوق برنامه(۲ 

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 24

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي امور فرهنگي

 کارشناس امور فرهنگی

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 25

 دکترا

 دارا بودن مدرك دكتري عمومي در رشته تحصيلي داروساز

 دارو ساز

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 26

 کارشناس، کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي صنايع غذايي با پايه ليسانس صنايع غذايي

 کارشناس مواد خوراک ، آشامیدنی

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 27

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي تجهيزات پزشكي با پايه تجهيزات پزشكي

 کارشناس تجهیزات پزشکی

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 28

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي ژنتيك يا علوم سلولي مولكولي

 پژوهشگر سلامت(۱ 

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 29

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي شيمي يا شيمي تجزيه

 پژوهشگر سلامت(۲ 

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 30

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي بيوشيمي

 پژوهشگر سلامت(۳ 

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 31

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي علوم سلولي مولكولي

 پژوهشگر سلامت(۴ 

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 32

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي روانشناسي باليني

 پژوهشگر سلامت(۵ 

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 33

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي شيمي تجزيه

 کارآزمای آزمایشگاه تحقیقات سلامت

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 34

 کارشناس ارشد

 دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته تحصيلي روانشناسي باليني

 کارشناس سلامت روان(۲ 

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

 

 35

 دکترا

 دارا بودن مدرك دكتري در رشته تحصيلي پزشكي عمومي

 پزشک عمومی

 مرد و زن

 1

 كرمانشاه

 کرمانشاه

 

  • توجه مهم: ۱- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با معدل حد اقل ۱۵ و بالاترحق شرکت در آزمون را دارند۲- داوطلبان رشته های شغلی داروساز و پزشک عمومی با معدل ۱۴ و به بالاتر حق شرکت در آزمون را دارند ۳- مرتبط بودن رشته تحصیلی داوطلبان در مقطع لیسانس با رشته تحصیلی آنان در مقطع فوق لیسانس الزامی است در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد و قبولی آنها در آزمون کان لم یکن تلقی می گردد. 
  • جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک کنید.http://kums.poorsam.ir/Clients/Home/HomeShowNews?newsId=50 
  •  جهت مشاهده متن آگهی اینجا کلیک کنید.مشاهده متن کامل آگهی در فایل زیر

فرمت : pdf حجم :570.3604 KB

برچسب ها : استخدام 39 نفر جهت دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

طراحی و پیاده سازی :