۱۳فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۴:۵۳ PM 145

استخدام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران                 تاریخ انقضا :17/1/98

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران در نظر دارد از بين فارغ التحصيلان دوره دكتري تخصصي PHD با ارجحيت دوره دكتري پژوهشي (Ph.D by Research ) كه داراي شرايط ذيل مي باشند نسبت به انجام مصاحبه جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراكز تحقيقاتي تحت پوشش دانشگاه ( تالاسمي ديابت گوارش و كبد ) اقدام نمايد :

دارا بودن H Index مساوي يا بالاتر از ۴ در پايگاه Scopus

دارا بودن حداقل يك ثبت اختراع براي داوطلبين علوم پايه

دارا بودن حداقل ۱۰ امتياز پژوهشي بر اساس آيين نامه ارتقاء اعضاء هيات علمي در ۵ سال اخير ( لازم بذكر است دارا بودن حداقل ۲ مقاله پژوهشي با ضريب تاثير برابر و يا بالاتر از ۲ در اين بند ضروري است ) اين بند فاقد سقف مي باشد .

لازم بذكر است شرايط فوق الذكر الزامي بوده و به مداركي كه حائز شرايط نباشند ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مراكز تحقيقات متقاضي

رديف نام مركز تحقيقات رشته هاي مورد تقاضا

۱ تالاسمي علوم باليني

۲ ديابت اپيدميولوژي يا PhDپژوهشي در زمينه هاي مرتبط با مركز

۳ گوارش و كبد اپيدميولوژي يا PhDپژوهشي در زمينه هاي مرتبط با مركز

داوطلبين محترم مدارك مورد نياز را از طريق پست پيشتاز تا پايان وقت اداري ۱7/۱/۱398به آدرس : ساري ، ميدان معلم ، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، كد پستي: ۴۸۱۷۸۴۴۷۱۸ ارسال نمايند .

تلفن تماس: ۳-۰۱۱۳۴۴۸۴۸۵۲


برچسب ها : استخدام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

طراحی و پیاده سازی :