۱اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹:۵۰ AM 224

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان خلخال در نظر دارد براي تأمين نيروي انساني مورد نياز از محل مجوز شماره ۹۸۹۸/۲۰۹/د مورخه ۹۶/۱۲/۱۴ معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت از بين افراد واجد الشرايط تعداد ۲ نفر بصورت قرارداد كارمعين و همچنين شركت هماي يزدان مهر در راستاي توافقنامه في مابين و به موجب مجوز شماره ۳۰۴۳/۲۰۹/د مورخه ۹۷/۵/۰۸ معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت از بين افراد واجد الشرايط تعداد ۱۰ نفر بصورت شركتي جهت تامين نيروي انساني مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) خلخال را از طريق آزمون كتبي (عمومي و اختصاصي) و مصاحبه و پس از طي مراحل گزينش با در نظر گرفتن شرايط مندرج ذيل بكارگيري نمايد.

http://khalums.ac.ir/file/download/news/1550388130-advertising.pdf 

برچسب ها : استخدام در دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان خلخال

طراحی و پیاده سازی :