۱اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹:۴۷ AM 205

شركت خدماتي بهداشتي درماني آفتاب مهر ممسني  در نظر دارد جهت جذب نيروهاي مورد نياز در رشته هاي مورد نظر(به شرح در آگهي زير) ،از طريق آزمون كتبي و تأييد صلاحيت عمومي  از بين  افراد واجدين شرايط  بصورت شركتي و براي مدت محدود  بكارگيري نمايند.

http://rozup.ir/info/2772995

/آگهي%20 شركتي 97 

http://10.177.253.185:82/Registration/Registration/DisplayHelp 

برچسب ها : استخدام در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

طراحی و پیاده سازی :